koorio.com
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> >>

高中化学方程式(全)(辞典式现查现记)

方程式素材库(共 55 页)
总 目 录
一、无机化学方程式 二、热化学方程式 三、有机反应方程式 四、离子方程式 五、电极方程式 -----------------------------------------------------------------------------------------

分 目 录 表
一、无机化学方程式....................................................................................................................... 6 A................................................................................................................................................ 6 Ag...................................................................................................................................... 6 Al....................................................................................................................................... 6 Al............................................................................................................................... 6 Al2O3、Al(OH)3 ....................................................................................................... 6 铝盐........................................................................................................................... 7 As ...................................................................................................................................... 7 B ................................................................................................................................................ 7 Ba ...................................................................................................................................... 7 Be ...................................................................................................................................... 7 Br....................................................................................................................................... 8 C ................................................................................................................................................ 8 C ........................................................................................................................................ 8 C ................................................................................................................................ 8 CO ............................................................................................................................. 9 CO2 ............................................................................................................................ 9 Ca ...................................................................................................................................... 9 Cl ..................................................................................................................................... 10 Cu .................................................................................................................................... 10 F .............................................................................................................................................. 11 F2 ..................................................................................................................................... 11 Fe..................................................................................................................................... 11 Fe............................................................................................................................. 11 FeO .......................................................................................................................... 12 Fe2O3 ....................................................................................................................... 12 Fe3O4 ....................................................................................................................... 12 Fe(OH)2、Fe(OH)3 ................................................................................................. 12 FeCl2........................................................................................................................ 12
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第1页 共 55 页

FeCl3........................................................................................................................ 12 FeS .......................................................................................................................... 13 其它 Fe 化合物 ....................................................................................................... 13 H.............................................................................................................................................. 13 H2 .................................................................................................................................... 13 Hg.................................................................................................................................... 13 HF ................................................................................................................................... 13 HCl .................................................................................................................................. 13 HBr.................................................................................................................................. 14 HI .................................................................................................................................... 14 H2O ................................................................................................................................. 14 H2O2 ................................................................................................................................ 14 H2S .................................................................................................................................. 15 H2CO3 ............................................................................................................................. 15 HClO ............................................................................................................................... 15 HNO3............................................................................................................................... 15 H3PO4 .............................................................................................................................. 16 H2SO3 .............................................................................................................................. 16 H2SO4 .............................................................................................................................. 17 I ............................................................................................................................................... 18 K.............................................................................................................................................. 18 K...................................................................................................................................... 18 K2O、K2O2 ..................................................................................................................... 18 KOH ................................................................................................................................ 18 K2CO3 ............................................................................................................................. 18 KHCO3 ............................................................................................................................ 19 KClO3 .............................................................................................................................. 19 KI .................................................................................................................................... 19 KAl(SO4)2 ....................................................................................................................... 19 KMnO4 ............................................................................................................................ 19 KSCN .............................................................................................................................. 19 KH ................................................................................................................................... 20 L .............................................................................................................................................. 20 Li ..................................................................................................................................... 20 Li2O ................................................................................................................................. 20 LiOH ............................................................................................................................... 20 Li2CO3 ............................................................................................................................. 20 LiHCO3 ........................................................................................................................... 20 M ............................................................................................................................................. 21 Mg ................................................................................................................................... 21 MgO ................................................................................................................................ 21 Mg(OH)2 ......................................................................................................................... 21 MgCO3 ............................................................................................................................ 21 Mg(HCO3)2 ..................................................................................................................... 21
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第2页 共 55 页

MgSO4............................................................................................................................. 22 MnO2 ............................................................................................................................... 22 N.............................................................................................................................................. 22 N2 .................................................................................................................................... 22 NO、NO2、N2O5 ........................................................................................................... 22 NH3 ................................................................................................................................. 22 NH4HCO3、(NH4)2CO3 .................................................................................................. 23 NH4Cl .............................................................................................................................. 23 NH4NO3 .......................................................................................................................... 23 (NH4)2SO3、(NH4)2SO4.................................................................................................. 24 Na、Na2O、Na2O2 ......................................................................................................... 24 NaH ................................................................................................................................. 24 NaOH .............................................................................................................................. 24 NaAlO2 ............................................................................................................................ 25 NaCl、NaClO、NaBr、NaI .......................................................................................... 25 Na2CO3、NaHCO3 ......................................................................................................... 25 NaNO3、NaNO2 ............................................................................................................. 26 Na3PO4、NaH2PO4、Na2HPO4 ...................................................................................... 26 Na2S、NaHS................................................................................................................... 26 Na2SO4、Na2SO3、Na2S2O3 .......................................................................................... 26 Na2SiO3 ........................................................................................................................... 27 C6H5ONa ......................................................................................................................... 27 O.............................................................................................................................................. 27 O2 .................................................................................................................................... 27 O3 .................................................................................................................................... 28 P .............................................................................................................................................. 28 P ...................................................................................................................................... 28 P2O3、P2O5 ..................................................................................................................... 28 Pb、PbO2 ........................................................................................................................ 28 铅盐................................................................................................................................. 29 R .............................................................................................................................................. 29 S .............................................................................................................................................. 29 S ...................................................................................................................................... 29 SO2 .................................................................................................................................. 29 SO3 .................................................................................................................................. 30 Si ..................................................................................................................................... 30 SiO2 ................................................................................................................................. 30 Z .............................................................................................................................................. 31 Zn .................................................................................................................................... 31 ZnO ................................................................................................................................. 31 Zn(OH)2 .......................................................................................................................... 31 二、热化学方程式......................................................................................................................... 32 B .............................................................................................................................................. 32 C .............................................................................................................................................. 32
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第3页 共 55 页

H.............................................................................................................................................. 32 N.............................................................................................................................................. 33 P .............................................................................................................................................. 33 S .............................................................................................................................................. 33 三、有机反应方程式..................................................................................................................... 34 (一)、烷烃 .............................................................................................................................. 34 (二)、烯烃 .............................................................................................................................. 34 (三)、炔烃 .............................................................................................................................. 34 (四)、芳香烃 .......................................................................................................................... 34 (五)、石油 .............................................................................................................................. 35 (六)、卤代烃 .......................................................................................................................... 35 (七)、醇类 .............................................................................................................................. 35 (八)、酚类 .............................................................................................................................. 36 (九)、醛类 .............................................................................................................................. 36 (十)、羧酸 .............................................................................................................................. 36 (十一)、糖类 .......................................................................................................................... 37 (十二)、油脂 .......................................................................................................................... 37 (十三)、氨基酸 ...................................................................................................................... 38 四、离子反应方程式..................................................................................................................... 38 A.............................................................................................................................................. 38 Al..................................................................................................................................... 38 Ag.................................................................................................................................... 39 As .................................................................................................................................... 40 B .............................................................................................................................................. 40 Ba .................................................................................................................................... 40 Br..................................................................................................................................... 40 C .............................................................................................................................................. 40 C ...................................................................................................................................... 40 Ca .................................................................................................................................... 41 Cl ..................................................................................................................................... 41 CN ................................................................................................................................... 42 Cr..................................................................................................................................... 42 Cu .................................................................................................................................... 42 CxHyOz .......................................................................................................................... 42 F .............................................................................................................................................. 43 F2 ..................................................................................................................................... 43 Fe..................................................................................................................................... 43 H.............................................................................................................................................. 44 H+ .................................................................................................................................... 44 H2O ................................................................................................................................. 44 H2O2 ................................................................................................................................ 44 H2CO3 系列 ..................................................................................................................... 45 H3PO4 系列 ..................................................................................................................... 45 H2S 系列 ......................................................................................................................... 46
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第4页 共 55 页

H2SO3 系列 ..................................................................................................................... 46 I ............................................................................................................................................... 46 L .............................................................................................................................................. 47 M ............................................................................................................................................. 47 Mg ................................................................................................................................... 47 Mn ................................................................................................................................... 47 N.............................................................................................................................................. 48 Na .................................................................................................................................... 48 NN3 系列 ......................................................................................................................... 48 NO2-、NO3-..................................................................................................................... 48 O.............................................................................................................................................. 48 P .............................................................................................................................................. 49 S .............................................................................................................................................. 49 S ...................................................................................................................................... 49 Si ..................................................................................................................................... 50 Z .............................................................................................................................................. 50 五、电极反应方程式..................................................................................................................... 51 (一)、原电池电极反应方程式 .............................................................................................. 51 1.Cu─H2SO4─Zn 原电池 .......................................................................................... 51 2.Cu─FeCl3─C 原电池 ............................................................................................. 51 3.钢铁在潮湿的空气中发生吸氧腐蚀 ....................................................................... 51 4.氢氧燃料电池(中性介质) ................................................................................... 51 5.氢氧燃料电池(酸性介质) ................................................................................... 52 6.氢氧燃料电池(碱性介质) ................................................................................... 52 7.铅蓄电池(放电) ................................................................................................... 52 8.Al─NaOH─Mg 原电池 .......................................................................................... 52 9.CH4 燃料电池(碱性介质)......................................................................................... 52 10.熔融碳酸盐燃料电池 ............................................................................................. 52 11.银锌纽扣电池(碱性介质) ...................................................................................... 53 (二)、电解电极反应方程式 .................................................................................................. 53 1.电解 CuCl2 溶液 ....................................................................................................... 53 2.电解精炼铜............................................................................................................... 53 3.电镀铜....................................................................................................................... 53 4.电解饱和食盐水 ....................................................................................................... 53 5.电解 HCl 溶液 .......................................................................................................... 54 6.电解 NaOH 溶液 ...................................................................................................... 54 7.电解 H2SO4 溶液 ...................................................................................................... 54 8.电解 KNO3 溶液 ....................................................................................................... 54 9.电解 CuSO4 溶液 ...................................................................................................... 54 10.电解 AgNO3 溶液 ................................................................................................... 54 11.铅蓄电池充电 ......................................................................................................... 55

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第5页

共 55 页

正 文 部 分
一、无机化学方程式

A
Ag
Ag+2HNO3(浓)=AgNO3+NO2↑+H2O
2AgCl=2Ag + Cl2↑(见光或受热) AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3 AgNO3 + NaI = AgI↓ + NaNO3 AgNO3 + NaBr= AgBr↓ + NaNO3

2AgNO3+H2S=Ag2S↓+2HNO3 Ag3PO4+3HNO3=H3PO4+3AgNO3

Al
Al
Al+3O2
点燃

2Al2O3(纯氧)
高温

2Al+3S

Al2S3
-1

2Al+3Cl2
高温

2AlCl3

4Al(固) + 3O2(气) = 2Al2O3(固) + 3349.3 kJ· mol

4Al+3MnO2 2Al+Fe2O3

2Al2O3+3Mn Al2O3+2Fe


2Al+Cr2O3 2Al+3FeO

Al2O3+2Cr

高温Al2O3+3Fe

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 2Al+6H2SO4(浓)

2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑

Al2(SO4)3+3SO2↑+6H2O

Al+4HNO3(稀)=Al(NO3)3+NO↑+2H2O (Al、Fe 在冷、浓的 H2SO4、HNO3 中钝化) 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑

Al2O3、Al(OH)3
Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第6页 共 55 页

(Al2O3 是两性氧化物)

2Al(OH)3Al2O3+3H2O 2Al(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O

铝盐
AlCl3+3NaOH=A l ( O H ) 3 ↓+3NaCl AlCl3+3NH3· 2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl H 2AlCl3+3Na2CO3+3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑+6NaCl AlCl3+3NaHCO3=Al(OH)3↓+3CO2↑ AlCl3+3NaAlO2+ 6H2O=4Al(OH)3↓
AlCl3 + 4NaOH = Na[Al(OH)4] + 3NaCl

Al2(SO4)3+3Na2S+ 6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑
Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑

As
As2O3 + 6Zn + 12HCl = 2AsH3↑ + 6ZnCl2 + 3H2O 3As2S3 + 28HNO3(稀) + 4H2O = 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO↑ As2S3 + 28HNO3(浓) = 2H3AsO4 + 3H2SO4 + 28NO2↑ + 8H2O

B
Ba
Ba(OH)2 + CO2 =BaCO3↓ + H2O Ba(OH)2+ H2SO4 = BaSO4↓ + 2H2O BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl Ba(OH)2 + 2CO2(过量) =Ba(HCO3)2 3Ba(OH)2+ 2H3PO3 = Ba3(PO4)2↓ + 6H2O BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl

BaCO3+2HCl=BaCl2+CO2↑+H2O BaO2+H2SO4(稀)=BaSO4↓+H2O2)

BaCO3+2HNO3=Ba(NO3)2+CO2↑+H2O

Be
Be+2HCl=BaCl2+H2↑ BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第7页 共 55 页

Be+2NaOH= Na2BO2+H2↑

Be(OH)2+2HCl=BeCl2+2H2O

Be(OH)2+2NaOH=Na2BO2+2H2O

Br


Br2 +H2

2HBr

Br2 + Fe = FeBr3 Br2 + NaI= NaBr + I2 Br2 + HI= HBr + I2

Br2 + 2FeBr2 =2FeBr3 Br2 + H2O = HBr + HBrO

Br2 + NaOH= NaBr + NaBrO + H2O

Br2+SO2 +2H2O=H2SO4 +2HBr Br2+H2S=S↓ +2HBr
2Br2 + 3Na2CO3 + H2O = 2NaHCO3 + 2NaBrO + 2NaBr + CO2↑

C
C
C C+2F2=CF4 C+2Cl2=CCl4 2C+O2(少量) C+O2(足量)

点燃

2CO CO2

点燃

C+CO2 C+H2O 2C+SiO2


2CO
高温

CO+H2(生成水煤气) Si+2CO(制得粗硅)
C+Si 3C+CaO

siC(金刚砂)
电炉

C +2S

CS2

CaC2+CO↑

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第8页

共 55 页

电炉

3C+SiO2 C+2H2SO4(浓) C +4HNO3(浓) CO
点燃

SiC+2CO↑


CO2↑+2SO2↑+2H2O CO2↑+4NO2↑+2H2O2CO+O2 CO+CuO

2CO2 Cu+CO2

3CO+Fe2O3 CO+H2O CO2
点燃
催化剂 △

2Fe+3CO2 CO2+H2

CO2+2Mg

2MgO+C

CO2+H2O=H2CO3 CO2+2NaOH(过量)=Na2CO3+H2O CO2(过量)+NaOH=NaHCO3 CO2+Ca(OH)2(过量)=CaCO3↓+H2O 2CO2(过量)+Ca(OH)2=Ca(HCO3)2 CO2+2NaAlO2+3H2O=2Al(OH)3↓+Na2CO3 CO2+C6H5ONa+H2O=C6H5OH+NaHCO3 CO2+Na2O=Na2CO3 2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2 CO2+NH3+NaCl+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl(侯氏制碱法)

Ca
CaO+H2O=Ca(OH)2 2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第9页 共 55 页

CaO+SiO2

高温

CaSiO3

Ca(OH)2 +SO3=CaSO4+H2O

(用 HNO3 和浓 H2SO4 不能制备 H2S、HI、HBr、(SO2)等还原性气体) CaCO3+SiO2
高温

CaSiO3+CO2↑

CaF2+H2SO4(浓)=CaSO4+2HF↑

Ca3(PO4)2+3H2SO4(浓)=3CaSO4+2H3PO4 Ca3(PO4)2+4H3PO4=3Ca(H2PO4)2(重钙)

Ca3(PO4)2+2H2SO4(浓)=2CaSO4+Ca(H2PO4)2

CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑

Cl
Cl2 +H2 =2HCl (光照或点燃) 3Cl2 +2P 3Cl2 +2Fe 2PCl3 2FeCl3 Cl2 +2Na Cl2 +PCl3 Cl2+Cu 2NaCl PCl5 CuCl2

Cl2 +2FeCl2 =2FeCl3 Cl2 + 2KI =2KCl + I2 Cl2 +Na2S=2NaCl+S↓ Cl2+SO2 +2H2O=H2SO4 +2HCl Cl2+H2O=HCl +HClO Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 3Cl2 +6KOH(热、浓)=5KCl+KClO3+3H2O

2Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 * 5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl Cl2 +H2S=2HCl+S↓ Cl2+H2SO3+ H2O=H2SO4+2HCl Cl2 +H2O2 =2HCl+O2 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

Cu
△ △

2Cu +O2 3CuO+2NH3

2CuO


2Cu +S

Cu2S

Cu+ Cl2

CuCl2

3Cu+N2+3H2O CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

CuO+2HCl=CuCl2+H2O

Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O


Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2O

Cu(OH)2

CuO + H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 10 页 共 55 页

CuCl2+H2S=CuS↓+2HCl

CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaCl

CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4
CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓

CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4

F
F2
F2 + H2 = 2HF 2F2 + 2H2O = 4HF + O2

Fe
Fe
点燃 点燃

2Fe + 3Cl2


2FeCl3

3Fe + 2O2

Fe3O4

Fe + S


FeS FeI2
高温

2Fe+3Br2=2FeBr3


Fe+I2

Fe+S Fe3O4+4H2

FeS

3Fe+4H2O(g)

Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ Fe+SnCl4=FeCl2+SnCl2

Fe+CuCl2=FeCl2+Cu Fe + H2S=FeS+H2↑

2Fe +6H2SO4(浓)=Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O Fe +H2SO4(稀)=FeSO4+H2↑ Fe +6HNO3=Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O Fe +4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O 8Fe +30HNO3=8Fe(NO3)3+3N2O↑+15H2O 10Fe +36HNO3=10Fe(NO3)3+3N2↑+18H2O 8Fe +30HNO3=8Fe(NO3)3+3NH4NO3+9H2O Fe(Al) +H2SO4(浓)室温下钝化
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 11 页 共 55 页

Fe + (CH3COO)2Cu = Cu + (CH3COO)2Fe

FeO
△ △

3FeO + 2Al

Al2O3+3Fe

6FeO+O2

2Fe3O4

FeO+4HNO3=Fe(NO3)3+NO2↑+2H2O Fe2O3
高温

Fe2O3 + 2Al

Al2O3+2Fe

Fe2O3 + 3CO2Fe+3CO2

Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O (制还原铁粉) Fe3O4


Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2OFe3O4+4H2

3Fe+4H2O

Fe3O4+8HCl(浓)

FeCl2+2FeCl3+4H2O

Fe(OH)2、Fe(OH)3


4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O == 4 Fe(OH)3 FeCl2 2FeCl2 + Cl2=2FeCl3 FeCl3 2FeCl3+Fe=3FeCl2

2Fe(OH)3

Fe2O3+3H2O

FeCl2+Mg=Fe+MgCl2

2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2(用于雕刻铜线路版)

2FeCl3+H2SO3+H2O=H2SO4+2FeCl2+2HCl 2FeCl3+Zn=2FeCl2+ZnCl2 2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2 FeCl3+3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4Cl 2FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+3CO2↑+6NaCl FeCl3+3NaHCO3=Fe(OH)3↓+3CO2↑
2FeCl3 + SO2 + 2H2O = 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl FeCl3 + 3KSCN == Fe(SCN)3 + 3KCl BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl

2FeCl3+H2S=2FeCl2+2HCl+S↓

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 12 页 共 55 页

FeS FeS + 2HCl == FeCl2 + H2S↑ 4FeS2 + 11O2 == 2Fe2O2 + 8SO2 其它 Fe 化合物 Fe2(SO4)3+2Ag=FeSO4+Ag2SO4(较难反应) Fe(NO3)3+Ag 不反应 FeS + H2SO4 == FeSO4 + H2S↑

H
H2
H2 +F2 = 2HF (冷暗处 爆炸) H2+Cl2 =2HCl (光照或点燃)
催化剂3H2+N2 6H2+P4

高温高压

2NH3

H2+S 2H2+SiCl4

H2S
4PH3

Si(纯)+4HCl

H2+2Na=2NaH 3H2+Fe2O3=2Fe+3H2O (制还原铁粉)
△ △

4H2+Fe3O4

3Fe+4H2O

2H2 +SiO2

Si+2H2O

Hg
3Hg + 8HNO3(稀) = 3Hg(NO3)2 + 2NO2↑+ 4H2O Hg + 4HNO3(浓) = Hg(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O

HF
4HF+SiO2=SiF4+2H2O

HCl
6HCl +2Al=2AlCl3+3H2↑
化学黄排·素材库·化学方程式汇总

2HCl +Fe=FeCl2+H2↑
第 13 页 共 55 页

4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O

4HCl(g)+O22Cl2+2H2O

16HCl+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O 14HCl+K2Cr2O7=2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O 2HCl +FeO=FeCl2+3H2O 8HCl(浓) +Fe3O4


HCl +NH3=NH4Cl(白烟) 6HCl +Fe2O3=2FeCl3+3H2O HCl +Na3PO4=Na2HPO4+NaCl HCl +NaH2PO4=H3PO4+NaCl HCl +NaHCO3=NaCl+H2O+CO2

FeCl2+2FeCl3+4H2O

HCl +Na2HPO4=NaH2PO4+NaCl HCl +Na2CO3=NaHCO3+NaCl

HBr
HBr + NaOH = NaBr + H2O 2HBr + Cl2 = 2HCl + Br2

HI


2HI

H2+I2
HI + NaOH = NaI + H2O

2HI + Cl2 = 2HCl + I2

H2O
2F2 +2H2O=4HF+O2 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 3Fe+4H2O(g)
高温

Cl2+H2O=HCl+HClO Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑ 2H2O
电解

Fe3O4+4H2

2H2↑+O2

SO2+H2O=H2SO3 3NO2+H2O=2HNO3+NO P2O5+H2O(冷)=2HPO3 CO2+H2O=H2CO3

SO3+H2O=H2SO4 N2O5+H2O=2HNO3 P2O5+3H2O(热)=2H3PO4

H2O2
2H2O2=2H2O+O2↑ H2O2 + Cl2=2HCl+O2 5H2O2 + 2KMnO4 + 6HCl =2MnCl2 + 2KCl + 5O2↑+ 8H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 14 页 共 55 页

H2S
H2S + Cl2=2HCl+S↓ 2H2S+3O2(足量)=2SO2+2H2O 2H2S+SO2=3S+2H2O H2S


H2S + Mg=MgS+H2 2H2S+O2(少量)=2S+2H2O H2S+H2SO4(浓)=S↓+SO2+2H2O 3H2S+2HNO3(稀)=3S↓+2NO+4H2O

H2+S

5H2S+2KMnO4+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+5S+8H2O * 3H2S+K2Cr2O7+4H2SO4=Cr2(SO4)3+K2SO4+3S+7H2O * H2S+4Na2O2+2H2O=Na2SO4+6NaOH H2S+Fe=FeS+H2↑ H2S+2AgNO3=Ag2S↓+2HNO3 H2S+Pb(NO3)2=PbS↓+2HNO3 H2S+CuCl2=CuS↓+2HCl H2S+HgCl2=HgS↓+2HCl H2S +4NO2=4NO+SO3+H2O

H2CO3
H2CO3=CO2↑+H2O

HClO
HClO=HCl + O2↑

HNO3
3HNO3+Ag3PO4=H3PO4+3AgNO3 Al+4HNO3(稀)=Al(NO3)3+NO↑+2H2O
3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O = 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO↑


4HNO3(浓)+C

CO2↑+4NO2↑+2H2O

2HNO3+CaCO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑

6HNO3+Fe=Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O 4HNO3+Fe=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 15 页 共 55 页

30HNO3+8Fe=8Fe(NO3)3+3N2O↑+15H2O 36HNO3+10Fe=10Fe(NO3)3+3N2↑+18H2O 30HNO3+8Fe=8Fe(NO3)3+3NH4NO3+9H2O FeO+4HNO3=Fe(NO3)3+NO2↑+2H2O

3H2S+2HNO3(稀)=3S↓+2NO+4H2O 4HNO3=4NO2+O2+2H2O(见光或受热分解)

NH3+HNO3=NH4NO3(白烟) (用 HNO3 和浓 H2SO4 不能制备 H2S、HI、HBr、(SO2) 3Na2S+8HNO3(稀)=6NaNO3+2NO+3S↓+4H2O 3Na2SO3+2HNO3(稀)=3Na2SO4+2NO↑+H2O * 5HNO3(浓)+P=H3PO4+5NO2↑+H2O P4+20HNO3(浓)=4H3PO4+20NO2+4H2O S+6HNO3(浓)=H2SO4+6NO2↑+2H2O 3S+4 HNO3(稀)=3SO2↑+4NO↑+2H2O * S +6HNO3(浓)=H2SO4+6NO2↑+2H2O

H3PO4
4H3PO4+Ca3(PO4)2=3Ca(H2PO4)2(重钙) H3PO4(浓)+NaBr=NaH2PO4+HBr H3PO4(浓)+NaI=NaH2PO4+HI

H2SO3
H2SO3+X2+H2O=H2SO4+2HX (X 表示 Cl2、Br2、I2) 2H2SO3+O2=2H2SO4 H2SO3+H2O2=H2SO4+H2O 5H2SO3+2KMnO4=2MnSO4+K2SO4+2H2SO4+3H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 16 页 共 55 页

H2SO3+2FeCl3+H2O=H2SO4+2FeCl2+2HCl H2SO3=H2O+SO2 2H2SO3+2H2S=3S↓+2H2O

H2SO4
Zn +H2SO4=ZnSO4+H2↑ Fe +H2SO4=FeSO4+H2↑ Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑ 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑


2Al+6H2SO4(浓)


Al2(SO4)3+3SO2↑+6H2O Al2(SO4)3+3SO2↑+6H2O

2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4 2Al+6H2SO4(浓)

H2S+H2SO4(浓)=S↓+SO2+2H2O P2O5+3H2SO4(浓)=2H3PO4+3SO3 BaO2+H2SO4(稀)=BaSO4+H2O2) Na2O2+H2SO4(冷、稀)=Na2SO4+H2O2 MgO+H2SO4=MgSO4+H2O Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O


2H2SO4(浓)+C

CO2 ↑ +2SO2↑+2H2O

2H2SO4(浓)+S=3SO2↑+2H2O H2SO4(浓)+Fe(Al) 室温下钝化 6H2SO4(浓)+2Fe=Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O


2H2SO4(浓)+Cu


CuSO4+SO2↑+2H2O SO2+Br2+2H2O

H2SO4(浓)+2HBr


H2SO4(浓)+2HI

SO2+I2+2H2O

H2SO4(浓) +CaF2=CaSO4+2HF↑


H2SO4(浓)+NaCl H2SO4(浓) +2NaCl

NaHSO4+HCl↑ Na2SO4+2HCl


H2SO4(浓)+NaNO3

NaHSO4+HNO3↑(微热)

3H2SO4(浓)+Ca3(PO4)2=3CaSO4+2H3PO4 2H2SO4(浓)+Ca3(PO4)2=2CaSO4+ C a (H2PO4)2
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 17 页 共 55 页

I
I2 + H2 I2 +Fe 2HI FeI2 I2 + 2NaOH = NaI + NaIO +H2O

K
K


K + O2

KO2

2K + 2H2O = 2KOH + H2↑

K2O、K2O2
K2O + H2O = 2KOH K2O + CO2 = K2CO3 2K2O2 + 2CO2 = K2CO3 +O2 2K2O2 + 2H2O = 4KOH +O2

KOH
2KOH +CO2 = K2CO3 +H2O KOH +CO2 = KHCO3

K2CO3
K2CO3 +2HCl = 2KCl + CO2↑+ H2O K2CO3 +CaCl2 = CaCO3↓+ 2KC K2CO3 +2AgNO3 = Ag2CO3↓+ 2KNO3

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 18 页 共 55 页

KHCO3
KHCO3 +HCl = KCl + CO2↑+ H2O


2KHCO3

K2CO3 + CO2↑+ H2O

KClO3


2KClO3

2KCl + 3O2↑

KClO3 +6HCl = KCl +3Cl2↑ + 3H2O

KI
2KI + Cl2 = 2KCl + I2 KI + AgNO3 = AgI↓+ KNO3

KAl(SO4)2
2KAl(SO4)2 + 6NaOH = K2SO4 +3Na2SO4 + 2Al(OH)3↓ 2KAl(SO4)2 + 3Ba(OH)2 = K2SO4 + 3BaSO4↓+ 2Al(OH)3↓ KAl(SO4)2 + 2Ba(OH)2 = KAlO2 +2BaSO4↓

KMnO4


2KMnO4

K2MnO4 + MnO2 + O2↑

2KMnO4 +16HCl = 2KCl + 2MnCl2 +5Cl2↑ + 8H2O 2KMnO4 + 5H2O2 + 6HCl = 2KCl + 2MnCl2 +5O2↑ + 8H2O

KSCN
3KSCN + FeCl3 = Fe(SCN)3 + 3KCl

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 19 页 共 55 页

KH
KH + H2O = KOH + H2↑

L
Li


Li + O2

Li2O

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑

Li2O
Li2O + CO2 = Li2CO3 Li2O + H2O = 2LiOH

LiOH
2LiOH +CO2 = Li2CO3↓ +H2O LiOH +CO2 = LiHCO3

Li2CO3
Li2CO3 +2HCl = 2LiCl + CO2↑+ H2O

LiHCO3
LiHCO3 +HCl = LiCl + CO2↑+ H2O


2LiHCO3

Li2CO3 + CO2↑+ H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 20 页 共 55 页

M
Mg
2Mg+O2 Mg + Cl2
点燃

2MgO MgCl2

Mg + 2H2O = 2Mg(OH)2↓ + H2↑ 2Mg +CO2
点燃

点燃

2MgO+C

Mg + S = MgS Mg +2HCl = MgCl2 + H2↑ 2Mg+TiCl4(熔融)=Ti+2MgCl2

Mg + Br2 = MgBr2 Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ Mg+2RbCl(熔融)=MgCl2+2Rb

MgO
MgO + 2HCl = MgCl2 +H2O MgO + H2O = Mg(OH)2↓

Mg(OH)2
Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 +2H2O

MgCO3
MgCO3 +2HCl = 2MgCl2 + CO2↑+ H2O


MgCO3 +2H2O


Mg(OH)2↓+ CO2↑

MgCO3

CO2↑+ MgO

Mg(HCO3)2
Mg(HCO3)2 + 2HCl = MgCl2 + 2CO2↑+ 2H2O


2Mg(HCO3)2

Mg(OH)2↓ + CO2↑+ H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 21 页 共 55 页

MgSO4
MgSO4 + Ba(OH)2 = Mg(OH)2↓ + BaSO4↓ MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SO4↓

MnO2


MnO2 + 4HCl(浓)

MnCl2 + Cl2↑+ 2H2O

N
N2
催化剂

N2+3H2 N2+3Mg

高温高压

2NH3

N2+O2 N2+6Na=2Na3N

2NO

点燃

Mg3N2

NO、NO2、N2O5
2NO+O2=2NO2 NO+NO2+2NaOH=2NaNO2(用于制硝酸工业中吸收尾气中的 NO 和 NO2)
6NO + 4NH3
催化剂 △

5N2 + 6H2O

NO2+2KI+H2O=NO+I2+2KOH(不能用淀粉 KI 溶液鉴别溴蒸气和 NO2) 4NO2+H2S=4NO+SO3+H2O NO2 + SO2=SO3+NO 3NO2+H2O=2HNO3+NO N2O5+H2O=2HNO3

NH3


2NH3+3CuO

3Cu+N2+3H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 22 页 共 55 页

2NH3+3Cl2=N2+6HCl 8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl 4NH3+3O2(纯氧) 4NH3+5O2 4NH3+6NO
催化剂 △ 催化剂 △

点燃

2N2+6H2O

4NO+6H2O 5N2+6HO(用氨清除 NO)

NH3+HCl=NH4Cl(白烟) NH3+HNO3=NH4NO3(白烟) 2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4 NH3+NaCl+H2O+CO2=NaHCO3↓+NH4Cl(侯氏制碱法) 2NH3+SO2+H2O=(NH4)2SO3 NH3·H2O
NH3 + H2O


NH3↑+H2O
NH3·H2O NH4+ + OH-

NH4HCO3、(NH4)2CO3
NH4HCO3=NH3+H2O+CO2 (NH4)2CO3=2NH3↑+H2O+CO2↑

NH4Cl
NH4Cl=NH3+HCl


2NH4Cl + Ca(OH)2


CaCl2 + NH3↑ + H2O NaCl + NH3↑ + H2O

NH4Cl + NaOH

NH4Cl + NaOH == NaCl + NH3·H2O

NH4NO3
NH4 NO3 + NaOH == Na NO3 + NH3·H2O


NH4 NO3 + NaOH
5NH4NO3

Na NO3 + NH3↑ + H2O

2HNO3 + 4N2↑ + 9H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 23 页 共 55 页

(NH4)2SO3、(NH4)2SO4
(NH4)2SO3+SO2+H2O=2NH4HSO3 (NH4)2SO4 + 2NaOH == Na2SO4 + 2 NH3·H2O
(NH4)2SO4 + 2NaOH


Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

Na、Na2O、Na2O2
4Na+O2=2Na2O 2Na+S=Na2S(爆炸) 2Na+2NH3=2NaNH2+H2 2Na+O2
点燃

Na2O2

Cl2 +2Na

点燃

2NaCl 2NaH

2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 4Na+TiCl4(熔融)=4NaCl+Ti2Na+H2

Na2O+H2O=2NaOH Na2O+CO2=Na2CO3

2Na2O+O22Na2O2 Na2O+SO3=Na2SO4

Na2O+2HCl=2NaCl+H2O

Na2O2+2Na=2Na2O(此反应用于制备 Na2O) 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 ↑(此反应分两步 Na2O2+2H2O=2NaOH+H2O2 ;2H2O2 = 2H2O+O2↑。H2O2 的制备可利用类似的反应) 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 Na2O2+H2SO4(冷、稀)=Na2SO4+H2O2

NaH
NaH + H2O = NaOH + H2↑

NaOH
2NaOH+Si+H2O=Na2SiO3+2H2↑


6NaOH +3S

2Na2S+Na2SO3+3H2O

2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ 2NaOH(过量) +CO2=Na2CO3+H2O NaOH +CO2(过量)=NaHCO3
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 24 页 共 55 页

2NaOH +SiO2=Na2SiO3+H2O(常温下强碱缓慢腐蚀玻璃) 2NaOH+Al2O3=2NaAlO2+H2O 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O NaOH+HCl=NaCl+H2O NaOH+H2S(足量)=NaHS+H2O 2NaOH+H2S(少量)=Na2S+2H2O 3NaOH+AlCl3=A l ( O H ) 3 ↓+3NaCl NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O


NaOH+NH4Cl

NaCl+NH3↑+H2O

4NaOH + AlCl3= Na[Al(OH)4] + 3NaCl 2NaOH + P2O5 = 2NaPO3 + H2O 6NaOH + P2O5= 2Na3PO3 + 3H2O

NaAlO2
2NaAlO2+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+Na2CO3 3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3↓

NaCl、NaClO、NaBr、NaI


NaCl + H2SO4(浓) H2SO4(浓) +2NaCl 2NaI+Cl2=2NaCl+I2

NaHSO4+HCl↑ Na2SO4+2HCl

NaBr +H3PO4(浓)=NaH2PO4+HBr NaI+ H3PO4(浓)=NaH2PO4+HI

Na2CO3、NaHCO3
Na2CO3+SiO2
高温

Na2SiO3+CO2

Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2 3Na2CO3+2AlCl3+3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑+6NaCl

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 25 页 共 55 页

3Na2CO3+2FeCl3+3H2O=2Fe(OH)3↓+3CO2↑+6NaCl 3NaHCO3+AlCl3=Al(OH)3↓+3CO2↑ 3NaHCO3+FeCl3=Fe(OH)3↓+3CO2↑
NaHCO3 +HCl = NaCl + CO2↑+ H2O


2NaHCO3

Na2CO3 + CO2↑+ H2O

3Na2CO3 + 2Br2 + H2O = 2NaHCO3 + 2NaBrO + 2NaBr + CO2↑ NaHCO3 + Br2 = NaBr + HBrO + CO2↑

NaNO3、NaNO2


2NaNO3

2NaNO2 + O2↑


H2SO4(浓)+NaNO3

NaHSO4+HNO3↑(微热)

KClO3 +6HCl = KCl +3Cl2↑ + 3H2O NaNO2 + NH4Cl = NaCl + N2↑ + 2H2O

Na3PO4、NaH2PO4、Na2HPO4
Na3PO4+HCl=Na2HPO4+NaCl Na2HPO4+HCl=NaH2PO4+NaCl NaH2PO4+HCl=H3PO4+NaCl

Na2S、NaHS
Na2S + Cl2=2NaCl+S↓ 3Na2S+8HNO3(稀)=6NaNO3+2NO+3S↓+4H2O 3Na2S+Al2(SO4)3+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑

Na2SO4、Na2SO3、Na2S2O3
3Na2SO3+2HNO3(稀)=3Na2SO4+2NO↑+H2O 2Na2SO3+O2=2Na2SO4 Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+S+SO2+H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 26 页 共 55 页

Na2SO3 + SO2 + H2O = 2NaHSO32NaHSO3

Na2SO3 + SO2↑ + H2O

Na2SiO3
Na2SiO3 + 2HCl == H2SiO3↓+ 2NaCl

C6H5ONa
C6H5ONa+CO2+ H2O=C6H5OH+NaHCO3

O
O2
O2 + 2H2
点燃 点燃 点燃

2H2O

O2 + KKO2

2O2 +3Fe O2 + S O2 + N2 4P+5O2

Fe3O4

SO2 2NO
3O2 2O3

点燃

P4O10(常写成 P2O5)
点燃

C+O2(足量)


CO2

Si(粉)+O2


SiO2

4Na+O2=2Na2O 2Na2O+O2
点燃 点燃

2Na2O2

2Na+O2=Na2O2 2Mg+O2 4Al+3O2 2MgO 2Al2O3(钝化) 4NO+6H2O

4NH3+5O2 2SO2+O2 2CO+O2 6FeO+O2

催化剂 △2SO3
点燃

2CO2 2Fe3O42H2SO3+O2=2H2SO4
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 27 页 共 55 页

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 2Na2SO3+O2=2Na2SO4

O3
2O3 = 3O2 O3 + 2HI == I2 + O2 + H2O

P
P
2P +3Cl2 P4+6H2 4P+5O2

点燃2PCl3

PCl3 + Cl2

PCl5

4PH3 P4O10(常写成 P2O5)

点燃

P4+20HNO3(浓)=4H3PO4+20NO2+4H2O 11P+15CuSO4+24H2O=5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4
PH3 + 2O2 == H3PO4

P2O3、P2O5
P2O5+H2O(冷)=2HPO3 P2O5+3H2O(热)=2H3PO4 (P2O5 极易吸水、可作气体干燥剂 * P2O5+3H2SO4(浓)=2H3PO4+3SO3
P2O5 + 2NaOH = 2NaPO3 + H2O P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO3 + 3H2O

Pb、PbO2
Pb + 2HCl = PbCl2 + H2↑


PbO2+ 4HCl(浓)

PbCl2+Cl2↑+2H2O
第 28 页 共 55 页

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

铅盐
Pb(NO3)2+H2S=PbS↓+2HNO3 (CH3COO)2Pb + H2S = PbS↓ + CH3COOH

R
2Rb + 2H2O = 2RbOH + H2↑ RbOH + HCl = RbCl + H2O

S
S
△ △ △

S+H2


H2S Cu2S
点燃

2S+C 3S+2Al

CS2


S+Fe


FeS ZnS

S+2Cu S+O2

Al2S3

S+Zn

SO2

S+6HNO3(浓)=H2SO4+6NO2↑+2H2O 3S+4 HNO3(稀)=3SO2↑+4NO↑+2H2O


3S+6NaOH

2Na2S+Na2SO3+3H2O

S + 2Na=Na2S(爆炸) S + Mg=MgS


S + Fe

FeS

S + 2H2SO4(浓)=3SO2↑+2H2O

SO2
SO2 + 2H2S=3S+2H2O


2SO2+O2

2SO3
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 29 页 共 55 页

2SO2+O2+2H2O=2H2SO4 SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI * SO2+NO2=SO3+NO SO2+2H2S=3S+2H2O SO2+H2O=H2SO3 SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3 SO2+(NH4)2SO3+H2O=2NH4HSO3 SO2+Ca(OH)2=CaSO3↓+H2O (不能用澄清石灰水鉴别 SO2 和 CO2.可用品红鉴别) 2NaOH+SO2(少量)=Na2SO3+H2O NaOH+SO2(足量)=NaHSO3 Cl2+SO2 +2H2O=H2SO4 +2HCl

SO3
SO3+H2O=H2SO4 SO3+MgO=MgSO4 SO3+Ca(OH)2=CaSO4+H2O SO3+Na2O=Na2SO4 * SO3+2KI=K2SO3+I2

Si
△ △

Si(粗)+2Cl2


SiCl4 SiO2

SiCl4+2H2


Si(纯)+4HCl siC(金刚砂)

Si(粉)+O2

Si+C

Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2

SiO2


2C+SiO2

Si+2CO(制得粗硅)

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 30 页 共 55 页

电炉

3C+SiO2 2Mg+SiO2

SiC+2CO↑
点燃

2MgO+Si

4HF+SiO2=SiF4+2H2O SiO2+2H2


Si+2H2O


* SiO2+2Mg SiO2+CaO

2MgO+Si CaSiO3 (常温下强碱缓慢腐蚀玻璃)

高温

SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O SiO2+Na2CO3 SiO2+CaCO3
高温 高温

Na2SiO3+CO2 CaSiO3+CO2

2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O

Z
Zn


Zn +S

ZnS

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑ Zn + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2↑ Zn + 2FeCl3 =2FeCl2 + ZnCl2

ZnO
ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

Zn(OH)2
Zn(OH)2 +2HCl = ZnCl2 + 2H2O Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O Zn(OH)2 + 4NH3·H2O = Zn(NH3)4(OH)2 + 4H2O


Zn(OH)2

ZnO + H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 31 页 共 55 页

二、热化学方程式 B
B2H6(g) + 3O2(g) = B2O3(s) + 3H2O(l);△H = - 2165 kJ·mol-1

C
C(石墨,s) + O2(g) = CO2(g);△H = - 393.5 kJ·mol 1 C(金刚石,s) + O2(g) = CO2(g);△H = - 395.4 kJ·mol 1 C(金刚石,s) = C(石墨,s); △H= - 1.90 kJ·mol-1. C(s) + H2O(g) = CO(g) + H2(g);△H = + 131.3 kJ·mol 1 C(s) + 1/2 O2(g) = CO(g);△H = - 110.5 kJ·mol 1 C(s) + O2(g) = CO2(g);△H = - 393.5 kJ·mol 1 CO (g) + 1/2O2 (g) == CO2 (g);△H = - 283 kJ·mol 1 CaC2(s) + 2H2O(l) = C2H2(g) + Ca(OH)2(s);△H = - 127 kJ·mol 1 CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l);△H = - 890.3 kJ·mol-1 C2H4(g) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 2H2O(l);△H = - 1411 kJ·mol-1 C2H2(g) + 5/2O2(g) = 2CO2(g) + H2O(l);△H = - 1300 kJ·mol-1 C3H8 (g) +5O2 (g) = 3CO2 (g) + 4H2O (l);△H = - 2220.0 kJ·mol-1 C8H18 (l) +25/2O2 (g) = 8CO2 (g) + 9H2O (l);△H = - 5518 kJ·mol-1 CH3OH (l) + 3/2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l);△H = - 725.8 kJ·mol-1 C2H5OH (l) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(l);△H = - 1367 kJ·mol-1 C6H12O6 (s) + 6O2(g) = 6CO2(g) + 6H2O(l);△H = - 2800 kJ·mol-1
-

H
H2 (g) + Cl2 (g) == 2HCl (g);△H = - 184.6 kJ·mol 1 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g);△H = - 483.6 mol·L-1 H2 (g) + 1/2O2 (g) = H2O (l);△H = - 241.8 kJ·mol-1 2H2 (g) + O2 (g) = 2H2O (l);△H = - 571.6 kJ·mol-1 H2 (g) + 1/2O2 (g) = H2O (l);△H = - 285.8 kJ·mol-1
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 32 页 共 55 页
-

2H2O(g) = 2H2(g) + O2(g);△H = + 483.6 kJ·mol-1 H2O(g) = H2(g) + 1/2O2(g);△H = + 241.8 kJ·mol-1 2H2O(l) = 2H2(g) + O2(g);△H = +571.6 kJ·mol-1 H2O(l) = H2(g) + 1/2O2(g);△H = +285.8 kJ·mol-1 H2O(l) == H2O(g);△H = + 44 kJ·mol 1 H2O(g) == H2O(l);△H = - 44 kJ·mol 1 HCl (aq) + NaOH (aq) == NaCl (aq) + H2O (l);△H = - 57.3 kJ·mol 1 H+ (aq) + OH- (aq) == H2O (l);△H = - 57.3 kJ·mol 1
-

N
N2(g) + O2(g) = NO2(g);△H = + 180.7 kJ·mol-1 N2(g) + 3H2(g) 4 NH3(g) + 5O2(g)
催化剂 △

2NH3(g);△H = - 92.4 kJ·mol 1 4NO(g) + 6H2O(g);△H = - 907 kJ·mol-1.

-

2NO(g) + O2(g) = 2NO2(g);△H = - 113 kJ·mol-1. 3NO2(g) + H2O(l) =2HNO3(l) + NO(g);△H = - 136 kJ·mol-1.
N2H4(g) + O2(g) = N2(g) + 2H2O(g);△H = - 534 kJ·mol-1 N2H4(l) + 2H2O2(l) = N2(g) + 4H2O(g);△H = - 641.6 kJ·mol-1 2N2H4(g) + 2NO2(g) = 3N2(g) + 4H2O(g);△H = - 1135.7 kJ·mol-1.

P
P4(白磷,s) = 4P(红磷,s);△H = - 66.8 kJ·mol-1.

S
S(g) + O2(g) FeS2(s) + 11/4O2(g) SO2(g);△H = - 297 kJ·mol 1 1/2Fe2O3(s) + 2SO2(g);△H = - 853 kJ·mol-1
-

SO2(g) + 1/2O2(g) SO3(g);△H = - 98.3 kJ·mol 1 SO3(g) + H2O(l) = H2SO4(l);△H = - 130.3 kJ·mol 1
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 33 页 共 55 页

三、有机反应方程式
(一)、烷烃
CH4 +2O2 CH4 + 2Cl2 CH4 + 3Cl2 CH4 + 4Cl2 CH4 CO2 + 2H2O CH2Cl2 + 2HCl CHCl3+ 3HCl CCl4 + 4HCl C + 2H2

(二)、烯烃
C2H4 + 3O2 CH2=CH2 + Br2 CH2=CH2 + H2O CH2=CH2 +H2 CH2=CH2 +HCl n CH2=CH2 CH3CH2OH CH2=CH2↑ + H2O 2CO2 + 2H2O CH2BrCH2Br CH3CH2OH CH3CH3 CH3CH2Cl

(三)、炔烃
CaC2 + 2H2O 2C2H2 + 5O2 CH≡CH + Br2 CHBr=CHBr + Br2 CH≡CH +HCl C2H2↑ + Ca(OH)2 4CO2 + 2H2O CHBr=CHBr CHBr2CHBr2 H2C=CHCl

n H2C=CHCl

(四)、芳香烃
2C6H6+15O2 12CO2 + 6H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 34 页 共 55 页

+ Br2 +HO-NO2 + HO-SO3H + 3H2

+ HBr + H2O + H2O

+ 3HONO2

+ 3H2O

(五)、石油
C16H34 C8H18 + C8H16

(六)、卤代烃
CH3CH2Br + H2O CH3CH2Br +NaOH CH3CH2OH + HBr CH2=CH2 + NaBr + H2O

(七)、醇类
CH2=CH2 + H2O 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2OH + O2 CH3CH2OH 2CH3CH2ONa + H2↑ 2CH3CHO + 2H2O

<1> 2Cu + O2 2 CuO <2> CH3CH2OH + CuO CH3CH2OH

CH3CHO + H2O + Cu

CH2=CH2↑ + H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 35 页 共 55 页

CH3CH2OH

CH3CH2OCH2CH3 + H2O

(八)、酚类
+ NaOH + H2O + CO2 + H2O + H2O + H3O+ + NaHCO3

+3Br2+

3HBr

(九)、醛类
CH3CHO + H2 2CH3CHO + O2 CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH CH3CHO + 2Cu(OH)2 CH3CH2OH 2CH3COOH CH3COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O CH3COOH + Cu2O↓ + 2H2O

(十)、羧酸

CH3COOH + CH3CH2OH HCOOH + CH3OH CH3COOCH2CH3 + H2O

CH3COOCH2CH3 + H2O HCOOCH3 + H2O CH3COOH + CH3CH2OH

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 36 页 共 55 页

(十一)、糖类
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O C6H12O6 (s) + 6O2(g) = 6CO2(g) + 6H2O(l); △H= - 2800 kJ·mol-1 CH2OH(CHOH)4 + H2 CH2OH(CHOH)4CH2OH CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 CH2OH(CHOH)4COOH + Cu2O↓ + 2H2O

CH2OH(CHOH)4CHO + 2Ag(NH3)2OH + H2O CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 C6H12O6 C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2 2CH3CHOHCOOH + 2CO2

C12H22O11(蔗糖) + H2O C12H22O11(麦芽糖) + H2O (C6H10O5)n (淀粉) + nH2O (C6H10O5)n (纤维素) + nH2O

C6H12O6(葡萄糖) + C6H12O6(果糖) 2C6H12O6(葡萄糖) n C6H12O6(葡萄糖) n C6H12O6(葡萄糖)

(十二)、油脂

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 37 页 共 55 页

(十三)、氨基酸

+ H2O

+

+

+

H2O

+ H2O

+

+ H2O

+

四、离子反应方程式

A
Al
2Al + 6H+ == 2Al3+ + 3H2↑ 2Al + 2OH- + 2H2O == 2AlO2- + 3H2↑

Al3+ + 3H2O Al(OH)3 + 3H+ Al3+ + 3OH- == Al(OH)3↓ Al3+ + 4OH- == AlO2- + 2H2O 3Al3+ + 10OH == 2Al(OH)3↓ + AlO2 + 2H2O(当 n(AlCl3)/n(NaOH)= 3 :10 时) Al3+ + 3NH3.H2O == Al(OH)3↓+ 3NH4+ 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O == 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ Al3+ + 3HCO3- == Al(OH)3↓ + 3CO2↑ Al3+ + 3HS- + 3H2O == Al(OH)3↓ + 3H2S↑ 2Al3+ + 3S2- + 6H2O == 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 38 页 共 55 页

Al3+ + 3AlO2- + 6H2O== 4Al(OH)3↓ 2Al3+ + 3SiO32 == Al2(SiO3)2↓ AlO2- + 2H2O Al(OH)3 + OHAlO2- + H+ + H2O == Al(OH)3↓ AlO2- + 4H+ == Al3+ + 2H2O 9AlO2 + 30H+ == 2Al(OH)3↓ + 7Al3+ + 12H2O(当 n(NaAlO2)/n(HCl)= 3 :10 时) 3AlO2- + Fe3+ + 6H2O == Fe(OH)3↓+ 3Al(OH)3↓ AlO2- + NH4+ +H2O == Al(OH)3↓ + NH3↑ AlO2- + HCO3- + H2O == Al(OH)3↓+ CO32 2AlO2- + CO2 + 3H2O ==2 Al(OH)3↓+ CO32AlO2- + CO2 + 2H2O == Al(OH)3↓+ HCO3Al2O3 + 6H+ == 2Al3+ + 3H2O Al2O3 + 2OH- == 2AlO2- + H2O Al(OH)3 + 3H+ == Al3+ + 2H2O Al(OH)3 + 2OH- == AlO2- + 2H2O

Ag
Ag+ + H2O AgOH + H+ Ag+ + NH3.H2O == AgOH↓+ NH4+ ; Ag+ + 2NH3.H2O == [Ag(NH3)2]+ + H2O Ag+ + Cl == AgCl↓ Ag+ + Br == AgBr↓ Ag+ + I == AgI↓ 3Ag+ + PO43 == Ag3PO4↓ 2Ag+ + CO32 == Ag2CO3↓ Ag2CO3 + 2H+ == 2Ag+ + CO2↑ + H2O Ag3PO4 + 3H+ == 3Ag+ + H3PO4 2Ag[(NH3)2]+ + 2OH + CH3CHO CH3COO + NH4+ + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O 2Ag[(NH3)2]+ + 2OH + CH2OH(CHOH)4CHO CH2OH(CHOH)4COO + NH4+ + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O
-

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 39 页 共 55 页

As
As2O3 + 6Zn + 12H+ == AsH3 + 6Zn2+ + 3H2O AsO33- + I2 + 2OH- == AsO43- + 2I- + H2O H3AsO4 + 2I- + 2H+ == H3AsO3 + I2 + H2O

B Ba
Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ Ba2+ + CO32- = BaCO3↓ 3Ba2+ + 2PO43- = Ba3(PO4)2↓ Ba2+ + 2OH- + CO2 == BaCO3↓ + H2O Ba2+ + 2OH- + 2H+ + SO42- == BaSO4↓+ 2H2O( NaHSO4 溶液中加 Ba(OH)2,使溶液呈中性) Ba2+ + OH- + H+ + SO42-== BaSO4↓+ H2O (NaHSO4 溶液中加 Ba(OH)2, Ba2+全部沉淀) 使 + 2+ BaCO3 + 2H == Ca + CO2↑+ H2O

Br
2Br- + Cl2 = 2Cl- + Br2 Br2 + SO2 +2H2O == 2Br- + 2H+ + SO424Br + 2Fe2+ + 3Cl2 == 2Fe3+ + 2Br2 + 6Cl (足量 Cl2) 2Br + 2Fe2+ + 2Cl2 == 2Fe3+ + Br2 + 4Cl (当 n(FeBr2)/n(Cl2)= 1 :1 时) 10Br + 6Fe2+ + 8Cl2 == 6Fe3+ + 5Br2 + 16Cl ( 当 n(FeBr2)/n(Cl2)= 3 :4 时)

C C
CO32 + 2Ag+== Ag2CO3↓ CO32 + Ba2+== BaCO3↓ CO32 + Ca2+== CaCO3↓ CO32 + 2H+== CO2↑+ H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 40 页 共 55 页
-

CO32- + H2O HCO3- + OH3CO32- + 2Al3+ + 3H2O == 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ 3CO32 + 2Fe3+ +3H2O == 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑

CO2 + 2AlO2- + 3H2O ==2 Al(OH)3↓+ CO32CO2 + AlO2- + 2H2O == Al(OH)3↓+ HCO3CO2 + OH- == HCO3CO2 + Ba2+ + 2OH-== BaCO3↓ + H2O CO2 + 2OH- == CO32- + H2O 3CO2 + 5OH == 2CO32 + HCO3 + 2H2O(当 n(CO2)/n(NaOH)= 3 :5 时) CO2 + SiO32- + 2H2O == H4SiO4↓+ CO32

Ca
Ca2+ + 2OH- + CO2 == CaCO3↓ + H2O Ca2+ + 2OH- + SO2 == CaSO3↓ + H2O Ca2+ + 2ClO- + SO2 + H2O == CaSO4↓ + HClO + H+ + Cl (少量 SO2) Ca2+ + 2ClO- + 2SO2 + 4H2O ==CaSO4↓ + 2Cl + 4H+ + SO42 (足量 SO2) Ca2+ + 2ClO + CO2 + H2O == CaCO3↓ + 2HClO CaCO3 + 2H+ == Ca2+ + CO2↑+ H2O

Cl
Cl2 + H2O == Cl- + H+ + HClO Cl2 + 2OH- == Cl- + ClO- + H2O Cl2 + 2OH- == Cl- + ClO- + H2O Cl2 + 2I- == 2Cl- + I2 Cl2 + H2SO3 + H2O == 2Cl- + SO42- + 4H+ Cl2 + H2S == 2Cl- + 2H+ + S↓ Cl2 + 2Fe2+ == 2Fe3+ + 2Cl (向 FeBr2 溶液中少量 Cl2) 3Cl2 + 2Fe2+ + 4Br == 2Fe3+ + 2Br2 + 6Cl (足量 Cl2) 2Cl2 + 2Fe2+ + 2Br == 2Fe3+ + Br2 + 4Cl (当 n(FeBr2)/n(Cl2)= 1 :1 时) 2+ 3+ 8Cl2 + 6Fe + 10Br == 6Fe + 5Br2 + 16Cl (当 n(FeBr2)/n(Cl2)= 3 :4 时) Cl2 + 2I == 2Cl + I2 Cl2 + 2I == I2 + 2Cl (向 FeI2 溶液中通入少量 Cl2)
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 41 页 共 55 页
-

3Cl2 + 2Fe2+ + 4I == 2Fe3+ + 2I2 + 6Cl (足量 Cl2) 4Cl2 + 2Fe2+ + 6I == 2Fe3+ + 3I2 + 8Cl (当 n(FeI2)/n(Cl2)= 3 :4 时) 2Cl- + 4H+ + MnO2== Mn2+ + Cl2↑+ 2H2O Cl + Ag+ == AgCl↓ ClO + H+ == HClO ClO + SO2 +H2O == 2H+ + Cl + SO42 ClO- + H2O HClO + OH-

-

-

CN
CN- + H2O HCN + OH-

Cr
Cr2O7- + 6Fe2+ + 14H+ == 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

Cu
Cu + 2Fe3+ == 2Fe2+ + Cu2+ 3Cu + 2NO3- + 8H+ == 3Cu2+ + 2NO↑+ 4H2O Cu2+ + 2H2O Cu(OH)2 + 2H+ Cu2+ + 2NH3.H2O == Cu(OH)2↓+ 2NH4+ Cu2+ + 4NH3.H2O == [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O Cu2+ + 2Na + 2H2O == 2Na+ + Cu(OH)2↓+ H2↑ Cu2+ + H2S == 2H+ + CuS↓ Cu2+ + Fe == Cu + Fe2+ Cu2+ + 2OH == Cu(OH)2↓ CuO + 2H+ == Cu2+ + H2O

CxHyOz
C6H5O- + H2O C6H5OH + OHC6H5O- + CO2 == C6H5OH + HCO36C6H5OH + Fe3+ == [Fe(C6H5O)6]3-(紫色溶液) + 6H+
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 42 页 共 55 页

CH3CHO + 2Ag[(NH3)2]+ + 2OH CH3COO + NH4+ + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O CH3CHO + 2Cu(OH)2 CH3COOH + Cu2O↓ + 2H2O 2CH3COOH + CaCO3 == 2CH3COO + Ca2+ + CO2↑ + H2O CH2OH(CHOH)4CHO + 2Ag[(NH3)2]+ + 2OH 3NH3 + H2O CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2
-

-

-

CH2OH(CHOH)4COO + NH4+ + 2Ag↓ +

-

CH2OH(CHOH)4COOH + Cu2O↓ + 2H2O

5C2H4 + 12MnO4 + 36H+ == 12Mn2+ + 10CO2↑ + 28H2O 5C2O42 + 2MnO4 + 16H+ == 2Mn2+ + 10CO2↑ + 8H2O

F F2
2F2 + 2H2O == 4HF + O2↑

Fe
Fe + 2H+ = Fe2+ + H2↑ Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu Fe + 2Fe3+ == 3Fe2+ Fe2+ + 2OH- == Fe(OH)2↓ 2Fe2+ + Cl2 == 2Fe3+ + 2Cl2Fe2+ + Br2 == 2Fe3+ + 2Br4Fe2+ + O2 + 4H+ = Fe3+ + 2H2O 12Fe2+ + 3O2 + 6H2O = 8Fe3+ + 4Fe(OH)3↓ 2Fe2+ + H2O2 + 2H+ == 2Fe3+ + 2H2O 6Fe2+ + Cr2O7- + 14H+ == 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ == 5Fe3+ + Mn2+ 4H2O 3Fe2+ + NO3- + 4H+ == 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O Fe2+ + S2- == FeS↓ 2Fe2+ + Cl2 == 2Fe3+ + 2Cl (向 FeBr2 溶液中通入少量 Cl2) 2+ 3+ 2Fe + 4Br + 3Cl2 == 2Fe + 2Br2 + 6Cl (足量 Cl2) 2+ 3+ 2Fe + 2Br + 2Cl2 == 2Fe + Br2 + 4Cl ( 当 n(FeBr2)/n(Cl2)= 1 :1 时) 6Fe2+ + 10Br + 8Cl2 == 6Fe3+ + 5Br2 + 16Cl (当 n(FeBr2)/n(Cl2)= 3 :4 时) 2Fe2+ + 4I + 3Cl2 == 2Fe3+ + 2I2 + 6Cl (向 FeI2 溶液中足量 Cl2) 2Fe2+ + 6I + 4Cl2 == 2Fe3+ + 3I2 + 8Cl (当 n(FeI2)/n(Cl2)= 3 :4 时)

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 43 页 共 55 页

Fe3+ + 3OH- == Fe(OH)3↓ 2Fe3+ + Cu == 2Fe2+ + Cu2+ 2Fe3+ + Fe == 3Fe2+ 2Fe3+ + Zn == 2Fe2+ + Zn2+ 2Fe3+ + 3Zn == 2Fe + 3Zn2+ Fe3+ + 3HCO3- == Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ Fe3+ + 3AlO2- + 6H2O == Fe(OH)3↓+ 3Al(OH)3↓ 2Fe3+ + 3CO32 + 3H2O == 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ 2Fe3+ + H2S == 2Fe2+ + S↓+ 2H+ 2Fe3+ + S2- == 2Fe2+ + S↓ 2Fe3+ + 2I- == 2Fe2+ + I2 2Fe3+ + SO2 + 2H2O == 2Fe2+ + SO42- + 4H+ Fe3+ + 3SCN- == Fe(SCN)3(红色溶液) Fe3+ + 6C6H5OH == [Fe(C6H5O)6]3-(紫色溶液) + 6H+ Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3(胶体) + 3H+ FeO + 2H+ == Fe2+ + H2O Fe2O3 + 6H+ == Fe3+ + 3H2O Fe3O4 + 8H+ == Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O FeS + 2H+ ==Fe2+ + H2S↑

H H+
H+ + OH- = H2O

H2O
2H2O + 2Na = 2Na+ +2OH- + H2↑ 2H2O + 2Na2O2 = 4Na+ +4OH- + O2↑ H2O + Na2O = 2Na+ +2OHH2O + Cl2 == Cl- + H+ + HClO

H2O2
H2O2 + 2I- + 2H+ = I2 + 2H2O H2O2 + 2Fe2+ + 2H+ == 2Fe3+ + 2H2O
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 44 页 共 55 页

5H2O2 + 2MnO4- + 6H+ = 2Mn2+ + 5O2↑+ 8H2O H2O2 + Cl2 = 2H+ + 2Cl- + O2↑ H2O2 + SO2 == 2H+ + SO42

H2CO3 系列
H2CO3 HCO3 H2O + CO32 HCO3- + H2O
-

H+ + HCO3 H+ + CO32

-

HCO3 + OHH2CO3 + OH-

-

HCO3- + OH- == CO32- + H2O HCO3- + H+ == CO2↑ + H2O 3HCO3- + Al3+ == Al(OH)3↓ + 3CO2↑ 3HCO3- + Fe3+ == Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ 2HCO3- + Ca2+ + 2OH- == CaCO3↓+2H2O + CO32-(向 NaHCO3 溶液中加入少量澄清石灰水) HCO3- + Ca2+ + OH- == CaCO3↓ + H2O(足量澄清石灰水) HCO3- + Ca2+ + OH- == CaCO3↓ + H2O (向 Ca(HCO3)2 溶液中加入少量 NaOH 溶液) 2HCO3- + Ca2+ + 2OH- == CaCO3↓+ 2H2O + CO32- (Ca(HCO3)2 溶液中加入足量 NaOH 溶液) HCO3- + OH- == CO32- + H2O (向 NH4HCO3 溶液中加入少量 NaOH 溶液) + 2HCO3 + NH4 + 2OH == CO3 + H2O + NH3.H2O(向 NH4HCO3 溶液中加入足量 NaOH 溶液) 2HCO3 + SO2 == SO32 + CO2↑ + H2O HCO3- + AlO2- + H2O == Al(OH)3↓+ CO32

H3PO4 系列
H3PO4 H2PO4HPO42H+ + H2PO4H+ + HPO42H+ + PO43-

H3PO4 + OH- = H2PO4- + H2O H2PO4- + OH- = HPO42- + H2O HPO42- + OH- = PO43- + H2O PO43- + H2O HPO42- + H2O H2PO4- + H2O HPO42- + OHH2PO4- + OHH3PO4 + OH-

H+ + PO43- = HPO42H+ + HPO42-= H2PO4H+ + H2PO4- = H3PO4
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 45 页 共 55 页

H2S 系列
H2S HS
-

H+ + HS H + + S2
-

-

H+ + S2 = HS H+ + HS = H2S H2O + S2 HS- + H2O
-

HS + OHH2S + OH-

-

H2S + OH- == HS- + H2O HS- + OH- == S2- + H2O H2S + Cl2 == 2Cl- + 2H+ + S↓ 2H2S + SO2 == 3S↓ + 2H2O 2H2S + O2 == 2S↓ + 2H2O H2S + Cu2+ == 2H+ + CuS↓ H2S + (CH3COO)2Pb== PbS↓ + 2CH3COOH H2S + 2OH- == S2- + 2H2O 3HS- + Al3+ + 3H2O == Al(OH)3↓ + 3H2S↑

H2SO3 系列
H2SO3 H+ + HSO3 HSO3 H+ + SO32 HSO3- + H2O H2SO3 + OHHSO3- + OH- == SO32- + H2O
-

HSO3- + H+ == SO2↑ + H2O

H2SO3 + Cl2 + H2O == 2Cl- + SO42- + 4H+

I
2I- + 2Fe3+ == 2Fe2+ + I2 2I- + Cl2 == 2Cl- + I2 2I- + Br2 == 2Br- + I2 I- + Ag+ = AgI↓
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 46 页 共 55 页

2I- + H2O2 + 2H+ = I2 + 2H2O 5I- + IO- + 6H+ == 3I2 + 3H2O I2 + 2OH- == I- + IO- + H2O I2 + 5Cl2 + 6H2O == 12H+ + 10Cl- + 2IO3-

L
2Li + 2H2O == 2Li+ + 2OH- + H2↑ Li2CO3 + 2H+ = 2Li+ + CO2↑+ H2O

M Mg
Mg + 2H+ == Mg2+ + H2↑ Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ Mg2+ + CO32- = MgCO3↓ MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + CO2↑+ H2O MgO + 2H+ == Mg2+ + H2O Mg(OH)2 + 2H+ = Mg2+ + 2H2O

Mn
MnO2 + 2Cl- + 4H+ == Mn2+ + Cl2↑+ 2H2O MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ == 5Fe3+ + Mn2+ 4H2O 2MnO4 + 5SO2 + 2H2O == 2Mn2+ + 5SO42 + 4H+ 2KMnO4 + 5H2O2 + 6H+ == 2Mn2+ + 5O2↑ + 8H2O 12MnO4 + 5C2H4 + 36H+ == 12Mn2+ + 10CO2↑ + 28H2O 2MnO4 + 5C2O42 + 16H+ == 2Mn2+ + 10CO2↑ + 8H2O

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 47 页 共 55 页

N Na
2Na + 2H2O == 2Na+ + 2OH- + H2↑ 2Na + Cu2+ + 2H2O == 2Na+ + Cu(OH)2↓+ H2↑

NN3 系列
NH4+ + H2O NH3.H2O + H+ 2NH4+ + SiO32 + H2O == H4SiO4↓ + 2NH3↑ NH4+ + AlO2- + H2O == Al(OH)3↓ + NH3↑ NH4+ + HCO3- + 2OH- == CO32- + H2O + NH3.H2O (向 NH4HCO3 溶液中加入足量 NaOH 溶液) NH3 + H2O NH3.H2O NH3.H2O NH4+ + OH

NH3.H2O + Ag+ == AgOH↓+ NH4+ ;2AgOH == Ag2O + H2O (AgNO3 溶液中加入少量氨水) 2NH3.H2O + Ag+ == [Ag(NH3)2]+ + H2O (足量氨水): 2NH3.H2O + Cu2+ == Cu(OH)2↓+ 2NH4+ (向 CuSO4 溶液中加入少量氨水): 4NH3.H2O + Cu2+ == [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O (足量氨水): 2NH3.H2O + Zn2+ == Zn(OH)2↓+ 2NH4+ (向 ZnCl2 溶液中加入少量氨水) 4NH3.H2O + Zn2+ == [Zn(NH3)4]2+ + 4H2O ( 足量氨水): 3NH3.H2O + Al3+ == Al(OH)3↓+ 3NH4+

NO2-、NO32NO2- + 2I- + 4H+ == 2NO↑ + I2 + 2H2O 5NO2- + 2MnO4- + 6H+ == 2Mn2+ + 5NO3- + 3H2O NO3- + 3Fe2+ + 4H+ == 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O 2NO3 + 3SO2 + 2H2O == 3SO42 + 2NO↑ + 4H+ 2NO3- + 3Cu + 8H+ == 3Cu2+ + 2NO↑+ 4H2O

O
OH- + H+ = H2O OH- + CO2 == HCO3化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 48 页 共 55 页

O2 + 2H2S == 2S↓+ 2H2O O2 + 2S2- + 4H+ = S↓+ 2H2O O2 + 2HS- + 2H+ = S↓+ 2H2O O2 + 4Fe2+ + 4H+ = Fe3+ + 2H2O 3O2 + 12Fe2+ + 6H2O = 8Fe3+ + 4Fe(OH)3↓ O2 + 2SO32- == 2SO42O3 + 2I- + 2H+ == I2 + O2 + H2O

P
PO43- + 3Ag+ = Ag3PO4↓ 2PO43- + 3Ba2+ = Ba3(PO4)2↓ 2PO43- + 3Ca2+ = Ca3(PO4)2↓ 2PO43- + 3Mg2+ = Mg3(PO4)2↓ PO43- + H+ = HPO42PO43- + 2H+ = H2PO4PO43- + 3H+ = H3PO4 Pb2+ + SO42- = PbSO4↓ Pb2+ + S2- = PbS↓ PbO2 + 2Cl- + 4H+ == Pb2+ + Cl2↑+ 2H2O (CH3COO)2Pb + H2S== PbS↓ + 2CH3COOH

S S
3S + 6OH- = 2S2- + SO32- + 3H2O S2- + H2O HS- + OH3S2- + 2Al3+ + 6H2O == 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ S2- + 2Fe3+ == 2Fe2+ + S↓ SO2 + Ca2+ + 2ClO- + H2O == CaSO4↓ + HClO + H+ + Cl (少量 SO2) 2SO2 + Ca2+ + 2ClO- + 4H2O ==CaSO4↓ + 2Cl + 4H+ + SO42 (足量 SO2) SO2 + 2Fe3+ + 2H2O == 2Fe2+ + SO42- + 4H+ SO2 + 2HCO3 == SO32 + CO2↑ + H2O SO2 + 2OH == SO32 + H2O SO2 + OH- == HSO3SO2 + Br2 + 2H2O == 2Br- + 2H+ + SO42化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 49 页 共 55 页
-

SO2 + I2 + 2H2O == 2I + 2H+ + SO42SO2 + H2O2 == 2H+ + SO42 3SO2 + 2NO3 + 2H2O == 3SO42 + 2NO↑ + 4H+ SO2 + ClO + H2O == 2H+ + Cl + SO42 SO2 + 2H2S == 3S↓ + 2H2O SO2 + H2O H2SO3 5SO2 + 2MnO4 + 2H2O == 2Mn2+ + 5SO42 + 4H+ SO32- + 2H+ == SO2↑+ H2O SO32- + H2O HSO3- + OHSO42- + Ba2+ == BaSO4↓ SO42- + 2H+ + Ba2+ + 2OH- == BaSO4↓+ 2H2O( NaHSO4 溶液中加 Ba(OH)2,使溶液呈中性) SO42- + H+ + Ba2+ + OH-== BaSO4↓+ H2O (NaHSO4 溶液中加 Ba(OH)2, Ba2+全部沉淀) 使 S2O32 + 2H+ == S↓ + SO2↑ + H2O
-

-

Si
Si + 2OH- + H2O == SiO32- + 2H2↑ SiO2 + 2OH- == SiO32- + H2O SiO32 + 2NH4+ + H2O == H4SiO4↓ + 2NH3↑ SiO32- + CO2 + 2H2O == H4SiO4↓+ CO32 SiO32- + 2H+ + H2O == H4SiO4↓ 3SiO32 + 2Fe3+ == Fe2(SiO3)2↓ 3SiO32 + 2Al3+ == Al2(SiO3)2↓
-

Z
Zn + 2H+ == Zn2+ + H2↑ Zn + 2OH- == ZnO22- + H2↑ Zn + 2Fe3+ == 2Fe2+ + Zn2+ 3Zn + 2Fe3+ == 2Fe + 3Zn2+ (少量 Zn 片) (过量 Zn 片)

Zn2+ + 2H2O Zn(OH)2 + 2H+ Zn2+ + 2OH- == Zn(OH)2↓ Zn2+ + 2NH3.H2O == Zn(OH)2↓+ 2NH4+ Zn2+ + 4NH3.H2O == [Zn(NH3)4]2+ + 4H2O

(少量氨水) (足量氨水)
第 50 页 共 55 页

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O Zn(OH)2 + 2OH- = ZnO22- + 2H2O ZnO + 2H+ = Zn2+ + H2O ZnO + 2OH- = ZnO22- + H2O

五、电极反应方程式 (一)、原电池电极反应方程式
1.Cu─H2SO4─Zn 原电池
正极: 2H+ + 2e == H2↑ 负极: Zn - 2e == Zn2+ 总反应式: Zn + 2H+ == Zn2+ + H2↑
-

2.Cu─FeCl3─C 原电池
正极: 2Fe3+ + 2e == 2Fe2+ 负极: Cu - 2e == Cu2+ 总反应式: 2Fe3+ + Cu == 2Fe2+ + Cu2+
-

3.钢铁在潮湿的空气中发生吸氧腐蚀
正极:O2 + 2H2O + 4e == 4OH 负极:2Fe - 4e == 2Fe2+ 总反应式:2Fe + O2 + 2H2O == 2F e ( O H ) 2 ↓
-

4.氢氧燃料电池(中性介质)
正极:O2 + 2H2O + 4e == 4OH 负极:2H2 - 4e == 4H+ 总反应式:2H2 + O2 == 2H2O
-

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 51 页 共 55 页

5.氢氧燃料电池(酸性介质)
正极:O2 + 4H+ + 4e == 2H2O 负极:2H2 - 4e == 4H+ 总反应式:2H2 + O2 == 2H2O
-

6.氢氧燃料电池(碱性介质)
正极:O2 + 2H2O + 4e == 4OH 负极:2H2 - 4e + 4OH == 4H2O 总反应式:2H2 + O2 == 2H2O
-

7.铅蓄电池(放电)
正极 (PbO2) :PbO2 + 2e + SO42 + 4H+ == PbSO4↓ + 2H2O 负极 (Pb) :Pb - 2e + SO42 == PbSO4↓ 总反应式:Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO42 == 2PbSO4↓ + 2H2O
-

8.Al─NaOH─Mg 原电池
正极:6H2O + 6e == 3H2↑ + 6OH 负极:2Al - 6e + 8OH == 2AlO2 + 4H2O 总反应式:2Al + 2OH + 2H2O == 2AlO2 + 3H2↑
-

9.CH4 燃料电池(碱性介质)
正极:2O2 + 4H2O + 8e == 8OH 负极:CH4 -8e + 10OH == CO32 + 7H2O 总反应式:CH4 + 2O2 + 2OH == CO32 + 3H2O
-

10.熔融碳酸盐燃料电池
(Li2CO3 和 Na2CO3 熔融盐作电解液,CO 作燃料) : 2正极:O2 + 2CO2 + 4e == 2CO3 (持续补充 CO2 气体) 负极:2CO + 2CO32 - 4e == 4CO2
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 52 页 共 55 页

总反应式:2CO + O2 == 2CO2

11.银锌纽扣电池(碱性介质)
正极 (Ag2O) :Ag2O + H2O + 2e == 2Ag + 2OH 负极 (Zn) :Zn + 2OH -2e == ZnO + H2O 总反应式:Zn + Ag2O == ZnO + 2Ag
-

(二)、电解电极反应方程式
1.电解 CuCl2 溶液
阳极:2Cl - 2e == Cl2↑ 阴极:Cu2+ + 2e == Cu 总反应式:2Cl + Cu2+
-

Cl2↑ + Cu

2.电解精炼铜
阳极(粗铜) :Cu - 2e == Cu2+ 阴极 (纯铜) :Cu2+ + 2e == Cu 总反应式:无
-

3.电镀铜
阳极(纯铜) :Cu - 2e == Cu2+ 阴极(待镀金属,如 Fe) :Cu2+ + 2e == Cu 总反应式:无
-

4.电解饱和食盐水
阳极:2Cl - 2e == Cl2↑ 阴极:2H2O + 2e == H2↑ + 2OH 总反应式:2Cl + 2H2O H2↑ + Cl2↑ + 2OH
-

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 53 页 共 55 页

5.电解 HCl 溶液
阳极:2Cl - 2e == Cl2↑ 阴极:2H+ + 2e == H2↑ 总反应式:2Cl + 2H+
-

Cl2↑ + H2↑

6.电解 NaOH 溶液
阳极:4OH - 4e == O2↑ + 2H2O 阴极:4H2O + 4e == 2H2↑ + 4OH 总反应式:2H2O 2H2↑ + O2↑
-

7.电解 H2SO4 溶液
阳极:2H2O - 4e == O2↑ + 4H+ 阴极:4H+ +4e == 2H2↑ 总反应式:2H2O 2H2↑ + O2↑
-

8.电解 KNO3 溶液
阳极:2H2O - 4e == O2↑ + 4H+ 阴极:4H2O + 4e == 2H2↑ + 4OH 总反应式:2H2O 2H2↑ + O2↑
-

9.电解 CuSO4 溶液
阳极:2H2O - 4e == O2↑ + 4H+ 阴极:2Cu2+ + 4e == 2Cu↓ 总反应式:2Cu2+ + 2H2O 2Cu↓ + O2↑ + 4H+
-

10.电解 AgNO3 溶液
阳极:2H2O - 4e == O2↑ + 4H+ 阴极:4Ag+ + 4e == 4Ag↓ 总反应式:4Ag+ + 2H2O 4Ag↓ + O2↑ + 4H+
化学黄排·素材库·化学方程式汇总 第 54 页 共 55 页
-

11.铅蓄电池充电
阳极:PbSO4 - 2e + 2H2O == PbO2 + SO42 + 4H+ 阴极:PbSO4 + 2e == Pb + SO42 总反应式:2PbSO4 + 2H2O Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO42
-

化学黄排·素材库·化学方程式汇总

第 55 页 共 55 页


推荐相关:

超全高中化学方程式(辞典式现查现记).doc

超全高中化学方程式(辞典式现查现记) - 方程式素材库 一、无机化学方程式 二、


高中化学方程式(全)(辞典式现查现记).doc

高中化学方程式(全)(辞典式现查现记) - 方程式素材库(共 55 页) 共总目


超全高中化学方程式(辞典式现查现记).doc

超全高中化学方程式(辞典式现查现记)超全高中化学方程式(辞典式现查现记)隐藏&g


2017高中化学实验大全总结(必考实验--实验装置图-实验....doc

高中化学教材常考实验总结 化学实验在高考题的比重是越来越大,目前高考实验命题的特


超全高中化学方程式(辞典式现查现记).doc

超全高中化学方程式(辞典式现查现记) - Ag Ag+2HNO3(浓)=AgNO


高中化学实验大全总结(必考实验 实验装置图 实验操作 ....doc

高中化学教材常考实验总结 化学实验在高考题的比重是越来越大,目前高考实验命题的特


超全高中化学方程式(辞典式现查现记).doc

超全高中化学方程式(辞典式现查现记)_高二理化生_理化生_高中教育_教育专区。A


化学分子式查询(CA).doc

文献和专利摘要;以及八千多万的化学物质记 录和 ...我馆现已正式购买了《美国化学文摘》 (SciFinder ...化学常见分子式、方程式... 10页 免费 喜欢...


超全高中化学方程式(辞典式现查现记).doc

超全高中化学方程式(辞典式现查现记) 隐藏>> 方程式素材库(共 5


高中化学方程式(全)(辞典式现查现记).doc

高中化学方程式(全)(辞典式现查现记) 内置 超链接 查化学方程式 很轻松!内置


化学方程式反应现象(二).doc

化学方程式反应现象(二)_理化生_高中教育_教育专区。化学方程式反应现象(二)【】 查字典化学网为大家提供化学方程式反应现象一文, 供大家参考使用! 2C O+O2 ...


机修车间现场安全检查菜单式记录单(最终版).xls

机修车间现场安全检查菜单式记录单施工单位 检查地点 分类 检查项目 1.精神状态


新课改下高中化学课程学习方式现状的调查与思考_论文.pdf

查, 分析了 化学 高中 袒警 学习 式 生的 方 ...全一样 .其 中一 种观 点认 为学 习方 式是...“ 高中化学 课程 实 施现 状 教师 问卷 ”和“...


新高一温馨提示_其它课程_高中教育_教育专区.doc

《成语 大辞典》 , 《语文知识手册》 (高中最新版...2、查资料,掌握 H2 、 O2(三种方法) 、CO2 的...3、熟练书写初中课本化学上、下册所有化学方程式。 4...


衡水教师温馨提示_其它课程_高中教育_教育专区.doc

《成语大辞典》,《语文知识手册》(高中最新版),...2、查资料,掌握 H2 、 O2(三种方法) 、CO2 的...3、熟练书写初中课本化学上、下册所有化学方程式。 4...


高中老师的温馨提示.doc

《成语大辞典》,《语文知识手册》(高中最新版),...2、查资料,掌握 H2 、 O2(三种方法) 、CO2 的...3、熟练书写初中课本化学上、下册所有化学方程式。 4...


衡水一封信.doc

(不得使用电子辞典)和习字本(四 线格)、错题...2、查资料,掌握 H2、O2(三种方法)、CO2 的实验室...化学课本预习一下,并做一做课后习题,提前对高中知识...


高一课程如何预习_其它课程_高中教育_教育专区.doc

(不得使用电子辞典)和习字本(四 线格) 、错题...2、查资料,掌握 H2、 O2(三种方法) 、CO2 的...读一下课本,主要是从整体上把握一下高中化学学些...


第二章《信息的来源与获取》ppt课件2 高中信息技术.ppt

辞典 明确 较多时间, 信息比较滞 后 口头型信息 ...全班同学的生日 询问同学;查档案;查 身份证;问同学...; ④评价信息; 如: 主题1:三聚氰胺的化学方程式?...


江苏省南京市2013届高三化学上学期期中联考试题苏教版.doc

化学上学期期中联考试题苏教版_政史地_高中教育_...中观察到白色沉淀,该实验中涉及到的化 学方程式有:...《化学辞典》 顾翼东 ,编,1989 年版 P637 《大学...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 酷我资料网 koorio.com
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com