koorio.com
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> >>

基于频域滤波数字均衡器的设计_图文

ò "M ?

ò,ó

GH;IJK

Z9>K"M

'9K,

Y>;H<4931H W;=1D3 Y3D13;;413D

,#"" ? " ? [23K ,#""

!"#$%&'()*+,-.
!"# $ %
 &' ( )* + & ', - + . / 0 1 2 !"##$% ! " 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C - D : E F G H I J K L C M : ; < N O P F I Q R S : ; T 8 UV W X YZ > ? [B \ ] PF ^ _ `a b I :; < = >? O L CS : ; UV c 8 ZD W X de f g h i ^ 4 _` j kl m d ef g h nB I G o p G o Dq r s tu v w xG y o I[ B z L{ I l m d e f g h | } ~ b ? ?? 4 : EI x G H ? ? 4 :E A B I? ? ? ?? ? ? ?p ` G oP F I :; < N >? O z ?? I ? Z >? y o| } ? ? ? I ?? A B b? #$ % <N O l md e f Go q r st v w xG : ; >? O &' ( )* &'(")* + , -. / + + 01 * "!(%!,)! ,#"" #,-#"!,-#)

!"#$%& '( )$%$*+, "-.+,$/"0 12#"3 '& (0"-."&45 3'67$& ($,*"0
./ 0123423 5678 '23
!"#$$% $& '%(")*$+,"- '+.,+((*,+./ 0+,1(*-,)2 $& '%(")*$+," !",(+"( 3+4 5("#+$%$.2 $& 6#,+37 8#(+.49 !"##$%/8#,+3 

89#*024*: /3 94:;4 <9 =9>?; <@; AB><1C23: :1D1<2> ;EB2>1F;4 G1><;4 H2>HB>2<193 :2<2 I49H;==13D I49C>;A= <@49BD@ 232>JF13D <@; :;=1D3 9G :1D1<2> ;EB2>1F;4 :1D1<2> 2B:19 =1D32> 1= I49H;==;: 13 G4;EB;3HJ :9A213 G1><;413D 23: 2 @1D@>J ;GG1H1;3< :1D1<2> ;EB2>1F2<193 G1><;4 1= G132>>J :;=1D3;:K /3 <@1= I2I;4 23 2>D941<@A C2=;: 93 <@; <@;94J 9G G2=< G9B41;4 <423=G94A 1= I49I9=;: 13H>B:13D H9:; C1< 13?;4=193 23: CB<<;4G>J A;<@9:= 9G <4;2<A;3< 23: H9AI24;: L1<@ <@; B=B2> G2=< G9B41;4 <423=G94A <@1= 2>D941<@A 1= A94; ;GG;H<1?; 13 4;:BH13D <@; H9AIB<2<193 9G :2<2 23: :2<2 I49H;==13D <1A;K &@; 4;=B><= 13:1H2<; <@2< B=13D <@1= <JI; 9G 2>D941<@A :;=1D3 :1D1<2> C2>23H; G1><;4 H9AI2413D L1<@ <@; H93?;3<1932> A;<@9: 9G <1A;:9A213 G1><;413D =@9L= D99: 4;=B><= 13 4;2> <1A; I49H;==13DK ;"5 <'03#: :1D1<2> ;EB2>1F;4 G2=< G9B41;4 <423=G94A H9:; C1< 13?;4=193 CB<<;4G>J 9I;42<193 :1D1<2> G1><;4

!" # $ %& ' ( )* + , -" # . / 0 # 1 2 3 4567./!89:;&0<=>?@A2B0C"D %EF G H IJ K L ()M "#D %./ ,#O,# P N O B0P Q RS "# T "$ T ,$ T> )" T U VW X Y Z [ \ 0 L ( ) ] ^ ? _ \ //Q > ` R/Q a b ) a c 0 d e f ^ g h f ^ i j k l m n $ //Q a c ) o i p q r s t u v w x y z R/Q a c ) t { | } ~ ? ? ? ? g? ? ? ?a c ? ?H l ?  ? ? ? F_ \ //Q > `

6?./!89:;&0<=>?@A2B0C"D%E F ? ? S ? @ A g k ? 0 X Y . / 0? T # ? * + M 9 ?0./V W +KD % 

" ? 9 ? 0. / V W ° ± ? ? ? ? ? _ ? ? k # T 0
./R ? 

, ?? ? ?? 0#?? ? ? ?0#? VW w ? 0D % ) M D % ? 0 . / V W ? ? ? p ? ? ? A ? ? ? ? 0
./ 

R/Q ac ) ? ?Y #T? ? ? ? a c ) k ? ? ?
? ? ] ? ? ? ? ? ? 5 G : ? ? ? ? ? S"Td e L ( ) l ? ! a c 0 : ; &o i } ? 0 ? ? 3 ? ? ! w x ? ? ? ? ? ? g ¤ ? ? ? X Y ? T L ( ; § ? ] ? ¨ ? i ? ? 0 ? ? ?? g T ; § ? ! &UV),#WU!%, ¨ V W 0 ? ? ? 0 2 ? ? ? * + V W ° ± 0 ? ^ ? ] ? ? ? ? · ? ] * +!? ? ¨? ± 0?W
S,-)T

>

?@ABC
° ± ? ? ? ? ? S%-$T 0 ? ? ? ? f ^ ? M 9 ? 0 . / ?

? × R ? ? ? ? U 0 ? § n ? V W ? ? ? ] + ? ? 9 u 0 § à ? ? á ? ? ? § ? à 0 R ? : ; ? ? ? ? P è " ? ? ? V W × ? R ? é ê x ? ì , ? #? V W í ? R ? é? ? ?] =

;<=>
L()0? ? ? ?? ? X Y./? T#? 0?? ? 5

>?=

/D E F M? ? S : 0? ?§à ; + ? + 0?× R S ?? ? |

?k :X, § à

2345 ,#"#-#(-#$

361 * ,#"##(#")

789: ?"? "MN$ ? ?????? ????? ??y ? : ; T ?Y ?? 

"!, 万方数据

!"# $

%&'()*+,-./012

! " !! "# #! "$#$ !!$$ %!"$ $!&'()"*+++ % ,( ( "
!" # $ %& ' ( )* + , -. / 0 1 2 3 ( 4 5 
4# 5678

%&'" (
???P

)*+, '-. -/0,12-*/
!"?$ !"?$?P

?A!§5

& ( " 6 8 9 P Q

&&& &&( &(& &(( (&& (&( ((& (((

&&& (&& &(& ((& &&( (&( &(& (((

& 8 " P ( 9 ( Q
¤ ( ]7 LM ??¤ .A<+ ( .:;^ =bJUI ;T \HIILUT:c ;GLUJIA;D

>?? =;> 2"@A'3, [ >AD 2"@A'3, ?°?±???>rs N}Va???><=??:??·??>???? 

=;> "! !"=;>!=;> "2( !2=;> "2" ! >AD "! !"=;>!>AD "2( !2>AD "2" !
+ ,

P Q 

}? < = ) > rs> ???rW < = · ? [ ? ? ? ?rs>?? ?o?s??P ?0?P2? 

!"! !"!"#

!" # $ %" # & '( ) 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D < = E F A B -./

R:;=S ! $ T;U R:;=SVAWL ! " R:;=SVAWL X! YHNVJNG:L> R:;=SVAWL XX! ( Z [;H\:L [L:IJ]JD<:L ! JD<:L]DHNLUJI;U 4 R:;=SVAWL >" ! >AD ," M [L:IJ]JD<:L >( ! >AD ,[L:IJ]JD<:L =" ! =;> ," M [L:IJ]JD<:L =( ! =;> ,[L:IJ]JD<:L ^ ! " M =N( T;U F ! & F X YHNVJNG:L> F 7! R:;=SVAWL Z U" ! =" U( ! =( "
8 

8 9 & GH I * >J K G HL M F * N O ( ) ! " P Q . /R 0 1 >S T P Q> -./ L M 0U : VT P Q > -./ W
% 2( "

% 2( " &('!-./0!(#1!!(#(%#' 3" '!&("+++ " #!&
XVTPQ> -./ W
% 2( "

% 2( 6 &"'!-./0!"#1!!"#)%$' 4" '!&("5++ " #!&
Y7LMZ()[(\ 
' & ' !&(' 7)% &"' '!& ( " +++ % 2( 

A" ! >" A( ! >( T;U C ! F) D ! & D X R:;=S_D[ C77) D77 Z U& ! ^ M U( ? U" U" ! U( U( ! U& A& ! ^ M A( ? A" A" ! A( A( ! A& S ! C 7 R:;=S UL ! U& M KLJ:`HI-JIJ0S1 ? A& M FNJ<`HI-JIJ0S1 AN ! U& M FNJ<`HI-JIJ0S1 7 A& M KLJ:`HI-JIJ0S1 KLJ:`HI-JIJ0S1 ! KLJ:`HI-JIJ0C1 ? UL FNJ<`HI-JIJ0S1 ! FNJ<`HI-JIJ0C1 ? AN KLJ:`HI-JIJ0C1 7! UL FNJ<`HI-JIJ0C1 7! AN a a R:;=S_D[ ! R:;=SVAWL a

' & '* % !&(' 2)% &"' '!& ( " 555 % 2( 9 " "

!"!"!

!" # &' & * ]7LM:EDLM^_`aZ bcdZ]7LMe 
+ ,

fghi ) > , :jkVTlmZno ' :pqrsZ tV D u t :;<",2( D e ' Z 8 s : & " W v Z w x * Z 8 s out :;< Dy ' Z8sz: &) ( ,3" 2( 2{, - ' | } ~ r s ? b t :;<", D y ? ? ? ? ? , - ?
, "

:;< 2( DABrs h? ?+&?0? ??X?V~??
+ ?N]7LMAB??>?= bfghi ), e , :?T

, "

Y7 ??( ) * + > T * ' > r s ? : &) (  ,3" 2

( ??} ~ ? ? ? % & ? ? > ? ? ? ! > ? ? ? ? L B ?
? ¤ ( WY7LM??¤ 

!"$

+,-./01'23 Y7LM>fghi ) !=;>?2"@A'3,B 7C>AD?2"@A'3,E (
+ ,

) > I * § 5 W FDGHI-JIJ!KLJ:FD-JIJ 7 CMFNJ<FD-JIJ h ? b¨M??e fghi[()*+>¨M??:;`* [ I*01¨M4??> 
+ hWfghi ), e '!O ( ,3" 2( h??? '

万方数据

(P6

 !"#$%& !"#$ !" ! #
! " %&'() # $ % & ' ( ) * + , & - . % / 0 *! +" 1

," 2 34 5 6 78 .9 :1; : 

"

+,????.gh>F???<???ef??.ij

!

'()*
<=>?.@A#@A>?BCD%E.>FGH.

?? = !?.? ? ?.9 X ?? ? .?? ? } ~R EE? ? ? ? ? ? ¤ ? . r ? § } ~ R 0E? ? ? ? . ¨ ? 7 ? < > F ? ?? ? ? ?.o p ?° ± = ?? g h >? ? ? U ? ? _ > ? ? X ? K ? · [ % ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? & > E . ? ? I I ? ? R - ? . ? q ? 7 ? ] h > ? ? ? ? ? K ? ? ? ? ? o ? < - ? e f ? ? U ] h k ? i j e f ? ? ? ? X v ? ? g { ? & - . ? W ? K ? ? ? ? ???.IJ??g{?.&- ?\?NO??.?? op ./ 0 1 

I J K L M N O @ A > F . P . -./ Q R S T U V W > ? X 7 Y % ? .@ A Z C [ I \ ] D % E .^ _ ` a b c 1 d U < > ? e f @ A X g h . i j 4 @ A k > ? l ! m n.> ? KN O L M.@ A op q j . 9 r W > F ? B C . ? s t W . ? @ A . Z C 4 k ? u < v > F ? . w x .y z D { | } ~ k ? > F . ? ? ?? q j ?? ? ? ! t? ? < Y%&> ?.? ?.? ?? ? 

-$/ $ % & 2 ' ( ) * + , -:/2 - . / 0 1 2 3 4 5 !FFGH $I$<$JF2 -!/ K@L5M ENM6+B8@N6M2 K:OG!"P.""" COQ P5(4@ RM@+ M SB,;@ -T%*AU/2!""G2 466VH**7'(BM26,2('8*&,6*B1*MV+B.W.5*MV+B.W.52V;72 -G/ 6 7 8 9 : ; < = > 2 ? @ KE A @ B C COQ D E F G H
I + , JK -X/2 L M NO P @ $YYY !W $F GY<Z$2

[\]S ^,N11B' XE\]S [@,7@N1 UER X,&,N2 \B;,' COQ ;@M,1N BM,N1 64@ KEMV@(,7,( +@5&6,8@ M'BN; V+'(@MM,N1 M_M6@8 -X/2 \VV&,(56,'N '7 T&@(6+'N,( K@(4N,`B@ #YYY !W
#F HGY<Z#2

-Z/ Q R S 2 ' ( ) T + , U V -:/2 ! 4 2 - . / 0 1 2 W 4
5 !FF#H#JW<#YY2
? ! qj ?? ? 0,12 ! 0&'3 (45+6 '7 5&1'+,648

-W/ XY Z [\ ] ^ _ ` 2 a b 00K c d e f g h F i j k
l N O -X/2 m n N O2 o !FFY !G W HY<#G

5#9:,;<=,<$> 5!9,<:,; ?@5&AB6C565-,<#/9; D 5! D ?@5&AB6C565-,<$/ E851AB6C565-,<$/9; D 5! D E851AB6C565-,<$/ ?@5&AB6C565-,/9; D 5$ D ?@5&AB6C565-,<$/ E851AB6C565-,/9; D 5$ D E851AB6C565-,<$/ :,; Q@ A >? < v .> F ? .? ? , Q :,; ?? n .
?? .? 

CA]S a4, ab\]S c,8@N1 bR\]S a4,V,N1 @6 5&2 K4@'+_ 5N; 5VV&,(56,'N '7 00K d5M@; 'N V,V@&,N@; M6+@58 -X/2 X'B+N5& '7 K@M6 5N; :@5MB+@8@N6 K@(4N'&'1_ !FFY !G
W HY<#G2

-./ p q r 2 a b :56&5d f ' ( s t u f D E -X/2 v w x y z {
2 | 2 o !FFJ !W J H#W<#Y2

^E\A a4@N15N2 K4@ ;@M,1N '7 :56&5dd5M@; @`B5&,e@+ -X/2 X'B+N5& '7 bBd@, RN,f@+M,6_ '7 T;B(56,'N !""J !W J H $W<$Y2!"#$% &"'(% &")*+,2345 #$%&'&"(()*$ 89:;<= /001))23456778/69358:2 @ A BCDEFGH .&= I >'&'! JK 6745 +,,$ &%("-%.!%

3;<6778/69358:2 >? 
LMNO (&==?.$.Z 万方数据

基于频域滤波数字均衡器的设计
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 李倩然, 周南, LI Qian-ran, ZHOU Nan 电子科技大学,电子工程学院,四川,成都,610054 电子设计工程 ELECTRONIC DESIGN ENGINEERING 2011,19(2)

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzsjgc201102045.aspx


网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 酷我资料网 koorio.com
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。3088529994@qq.com