koorio.com
海量文库 文档专家
赞助商链接
当前位置:首页 >> 语文 >>

小学汉语拼音音节表


小学汉语拼音音节表 声母 b ch 韵母 a o e i u ü ai un ei ü n ui ao ou ing iu ie ong ü e p sh m f d c t n l w g k h j q x zh

r z

s y

er an

en in

ang eng

整体认读音节 zhi chi shi ri zi ying ci si yi wu yu ye yue

yuan yin yun 音节 b bi p ba bie pa pi ma bo bai

bei

bao

ban bu

ben

bang

beng

biao bian bin po pie mo pai pei

bing

pao

pou

pan pu

pen

pang

peng m men min f d

piao me meng

pian pin mai mi mei mie

ping mao miao

mou miu

man mian

mang ming

mu fou fan fen fang feng dei dao dou dan fu deng
1

fa fo fei da de dai

dang

di dong t

die

diao

diu

dian

ding

du

deng

dian

dun duan te tai

duo dui tou tan tang tuan nou nian teng tui tun nan nin nuo lan liang lang ling leng long li lou nen niang ti tie tuo nang ning

ta

tao

tiao n

tian ting na ne ni nuan nai nie

tu tei tong nei niao nao niu

neng nu l lia lu g

nun nü e lai liao lei liu

nü nong lao lou lin luo gao gua gou guai

la lie

le

lian lun gei gu

lü luan lü e ga ge gu guo ka ke kai gai gong

gan guan

gen guang

gang gui

geng gun k ku h

kao

kou

kan kuai

ken kuan han

kang kuang hen

keng kua hang

kong kui ha he hu jia jie hai

kun kei hei

hao

hou

heng j ji

jiao

jiu jun qiu

jian

jin

jiang

jing

jiong ju q qi qia qiu xia

juan jue qie qiao

qian

qin

qiang

qing

qiong x xi

qu quan xie xiao

que qun xiu xian xin xiang xing
2

xiong zh

xu xuan zhe zheng

xue

xun zhao zhou zhu zhan zhua zhen zhuai

zha

zhai zhi

zhei

zhang

zhong

zhuan zhuang ch chang cha che cheng chai chi chui shai shi chao chong chou chu chan chua chen chuai

chuan chuang sh sha she sheng suo rao

chun chuo shei shu shao shua shou shuai shan shuan shen shui

shang shun r ru z re

rou run zai

ran ruo zei

ren

rang

reng

ri

rong

rua rui za zi ce ze

zao

zou

zan zuo

zen

zang

zeng c ci s ca

zong cai

zu zuan zui cao cou can

zun cen

cang

ceng

cong cu cuan cui sa se su sai sao sou

cun san

cuo sen sang seng si

song y ya

suan sui sun suo you yan yang yue wan wen wang weng ye yi yin ying

yao

yo yong yu yuan yun w wu wa wo wai wei

3


赞助商链接
推荐相关:

小学汉语拼音音节表 Microsoft Word 文档

小学汉语拼音音节表 Microsoft Word 文档 隐藏>> 分享到: X 分享到: 使用一键分享,轻松赚取财富值, 了解详情 嵌入播放器: 普通尺寸(450*500pix) 较大尺寸...


小学汉语拼音音节表1

小学汉语拼音音节表1_语文_小学教育_教育专区。小学汉语拼音音节表(一) 1 小学汉语拼音音节表(二) 2 汉语拼音 汉语拼音用处大,识字读书需要它, 帮助学习普通话,...


人教版汉语拼音音节表(可打印)

人教版汉语拼音音节表(可打印) - 声母 韵母 ɑi bɑ i 白百 摆拜掰 ei bei 北杯 被背倍 ui ɑo bɑ o 包抱 胞暴报 ou iu ie üe er ɑ...


一年级汉语拼音音节表2

一年级汉语拼音音节表2_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档一年级汉语拼音音节表2_语文_小学教育_教育专区。一年级汉语拼音音节表(一)...


打印版 一年级汉语拼音音节表完全版

打印版 一年级汉语拼音音节表完全版 - 一年级汉语拼音音节表(一) ɑ b p m f d t n l g k h j q x zh zhɑ ch chɑ sh shɑ r z c s y ...


小学汉语拼音音节表

小学汉语拼音音节表( 小学汉语拼音音节表(一) 1 小学汉语拼音音节表( 小学汉语拼音音节表(二) 2 汉语拼音 汉语拼音用处大,识字读书需要它, 帮助学习普通话,我们...


小学汉语拼音音节表_图文

小学汉语拼音音节表 - 小学汉语拼音音节表 声母 韵母 音节 ɑ b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w zɑ cɑ sɑ yɑ w...


小学一年级常用汉语拼音音节表

小学一年级常用汉语拼音音节表_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。小学一年级常用汉语拼音音节表 小学一年级汉语拼音音节表【b】 bɑ bo bi bu bɑi bei b...


小学汉语拼音音节表

小学汉语拼音音节表 - 小学汉语拼音音节表(一) 1 小学汉语拼音音节表(二) 2 3... 小学汉语拼音音节表(一) 1 小学汉语拼音音节表(二) 2 3 文档贡献者 liany...


汉语拼音音节表(全)

汉语拼音音节表(全) - 汉语拼音音节表 两拼音节(一) bɑ pɑ mɑ fɑ dɑ tɑ nɑ lɑ gɑ kɑ hɑ zhɑ chɑ shɑ zɑ cɑ sɑ bo po ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 酷我资料网 koorio.com
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com