koorio.com
海量文库 文档专家
赞助商链接
当前位置:首页 >> 语文 >>

小学一年级下(字有拼音打印)


wàn

liǔ
bīng


quán


bǎ i

zhēng


míng

xǐng

l?i

zǎo

zhī


ruǎn


shū


shāo


shuǎ


xiàn


lùn线

yán

líny?u


huān


dèng


zhí


jié


suì


língzhàn

háng
zāi


qī n


shī


shǒu


mián


chù


w?n


cūnzuì

yān

tóng


sàn


máng


píng


fǎng

y?u
访
jiào轿

qián

dǒng

mà o

jiào


r?n


cu?


shì


gǎ i


yuàn


wǎn


kuài


sǎo

kuā

quánmiào


qu?


jīng


sài


diào


wán


huàn


yuán


yīn

dǎ o

pàngzhāng


gāng


tiē


qiáng

tuō


xi?


bāng


biàn

qíng

mián

zhào

shài


b? i


gà i


shōu


tuō


tǎng


h?


bǎ i


lián

b? i

zhuāng lìng
bìng


tà i


l?i

qiāo
piào

yuán

dà n

zhí

piān


biàn
值 霜
di?

篇 朝
fēng

shuāng zhāo


xiá


yáng


xiù


dà n

liáng


dìng


pěng


lián


qīng

fǎngt? u

xiàng

仿
cōng


hu?
rán


zhǎ

zǒngzhǔxiān

mà n鹿
nǎ o


dà i


guài


tuī

liàng

gǎ n

jìng

shī

guān


w?i


zhuān


zhǔn


b? i


duì


qǐng

shuāng g?dà i


sh?


y?


gōng


miǎo


chǎo


qīng


tíng


zhǎnqiū

yǐn

yùn

dǒ u


zhī


zhū


wǎng


suǒchánchí
yīn


r?u

h?


zhū


yáo


lán


tíng

píng

t? u

chì

bǎng


dū n

lián

zhēng

gē n


yāo

gǎ nxi?
shí
m? n


shēn


hǎ n


cháo


shī湿

xiao

bā n

zh?n

huá
ji?


w?n


sh?


tá o


ná n


jiě

xīnchāo

shí


shuāi

lán

tuán


liàng


xiāng
gōng
zūn


zh?ng


lìng


chún


guà


jiē


shú


cháng

tián

wēn

d?ng

liǎn


gā i


yīn

píng

shí

bà njiàn

jiǎ


gāng


bi?


huāng


xià


kuài


shǐ使

jìnp?

jiù


chēng


guān


tuǐ


zhù

gǎ n


ch?ng


dǎ o

sōu

ch?n

zhǐ

wēi


ǎi


sh?u


àn


chǒu


xián


jiù


ōu


tā n

jūn

jiàn

fā n

yāng


dà o

gā n


t?ng


hà o


lǐng

竿
wàng


dǎ o

g?

mìng


zhàn


shì


jiě


k?


niàn


zhù


shào
dàng

shùnqiāng


shā


hà i


yīng


xi?ng


chōng

kuān


xiā

jiǎo

jiǎn

b? i

k?


bē n
shì


l?u


chuī


zhù


h?

gu?
fēng


yǒng


gǎ n

jìng

chǎng


jiǎ

shēnxiōng
jiāo


ào


cheng


shí


yíng


zàn


zhe


xián

fā n

jiāo

shī

f? i


?


h? u


tiāo


dā n

饿
shī


zhěng


liàn


gǔ nyǎolǎn


yáng


tū n


jiāng


kào


cān


diū


kuàng


zāo

gā ogà i

g?ng
bǎ o


guǎn


jiá


p? n


w?i


xuǎn

bìng

xuān

fē n
guī


sh?ng

biǎo


zhǔ


bing


yǐn


jiǎo

zhū

láng

chū

m?i


biàn


d? u
yàn


guī


zhuǎn


há nniángpà n


zhì


zhu?


bā n


liǎng


zhāi


b?


?r


qiěyǐn

liáng

ch?ng

jià


t?


zhuān


shǐ


huá


cǎi


bá o

qiǎo

wěn

jiāo

li?


n?ng


chá

duàn

xiū


jiàn


shì

ji?

chuàng m?ng

míng


huī


yíng


ā

zhuī


dǐnggān

m ái

chuǎng bāi


diē


赞助商链接
推荐相关:

人教版一年级上册生字表1(汉字带拼音)A4纸打印

人教版一年级上册生字表1(汉字带拼音)A4纸打印_语文_小学教育_教育专区。人教版一年级上册生字表 400 字(汉字带拼音) bà mā wǒ 爸妈我 dà mǐ tǔ dì ...


人教版小学一年级语文上册生字卡片(带拼音田字格)打印版

人教版小学一年级语文上册生字卡片(带拼音田字格)打印版_语文_小学教育_教育专区。bà wǒ 爸我 mā dà 妈大 1 mǐ dì 米地 tǔ mǎ 土马 2 huā dì ...


人教版一年级上册生字卡片带拼音组词可打印

人教版一年级上册生字卡片带拼音组词可打印_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档人教版一年级上册生字卡片带拼音组词可打印_语文_小学教育_...


打印整理版人教版2016一年级下册语文生字卡片(带拼音、...

打印整理版人教版2016一年级下册语文生字卡片(带拼音、组词)_语文_小学教育_教育...各自 各种 z ì汉字 写字 队才请双各字第 12 课第 12 课第 12 课第 12...


一年级上册生字卡片带拼音组词可打印

一年级上册生字卡片带拼音组词可打印_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 一年级上册生字卡片带拼音组词可打印_语文_小学教育_教育专区。...


人教版一年级上册生字卡片带拼音组词可打印

人教版一年级上册生字卡片带拼音组词可打印_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。最经济实惠的打印方式,错序排列,带拼音组词,配套不带拼音格式,方便宝宝自己添加。...


人教版小学语文一年级生字表(打印)

人教版小学语文一年级生字表(打印) - 义务教育课程标准实验教科书 语文 一年级生字表 人教版小学语文一年级上册生字表 生字表 1 汉语拼音 3 爸妈我 4 大米土地...


一年级汉字(带拼音)

一年级汉字(带拼音)_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。适用于一年级的孩子yì èr sān shí mù hé shàng 一二三十木禾上 xià tǔ gè bā rù dà...


小学一年级汉语拼音字母表(详细)

小学一年级汉语拼音字母表(详细)_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音字母 声母表...见到小ü别客气, 两个小点都拿去; ü字两点留下时, 必和 n、l 在一起。...


小学汉语拼音字母表卡片打印版 (1)

小学汉语拼音字母表卡片打印版 (1)_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。b m...如果一个人没有重点地思考,就等于无主要目标,做事的效率必然会十分低下。相反,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 酷我资料网 koorio.com
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com